Tuesday, February 20, 2024

እታ ዝበለጸት ቤት ትምህርትኻ ገዛኻ እቶም ዝበለጹ መማህራንካ ድማ ወለድኻ ኢዮም !!

family dining

ወዲ ሰብ ዝዓበዩ መምህራኑ ወለዱ ኢዮም ። እታ ዝበለጸት ቤት ትምህርቱ ድማ ገዛኡ ኢያ ። እቲ ዝዓበየ ኮለጅ ወይ ዝዓበየ ዩንቨረስቲ ድማ እቲ ዝዓብየሉ ከባቢ ኢዩ ። ብልክዕ ወዲ ሰብ እቲ ዝበዝሕ ኣብ ሂይወቱ ዝማሃሮ ነገራት ካብ’ቲ ቤት ትምህርቲ ንላዕሊ ኣብታ ዝዓብየላ ቤቱ ኢዩ ዝዓበየ ነገራት ዝማሃር ።

እዚ ማለት ቤት ትምህርቲ ኣየድልን ጠቕሚ የብሉን ማለት ኣይኮነን ። ብልክዕ ኣብ ቤት ትምህርቲ ብዙሕ ነግራት ትማሃር ኢኻ ክንዲ ገዛኻ ግን ኣይኸውንን ። ብልክዕ ኣብ ቤት ትምህርቲ ምጽሓፍን ምንባብን ትማሃር ኢኻ ። ምስ ብዙሓት ሰባት ብዙሕ ዓይነት ጠባያትን ባህርታትን ልምድን ስርዓትን ትማሃር ኢኻ ። ፍቕሪ ስድራቤትን ጎረቤትን ግን ኣይትማሃርን ።ትሕትናን ልቦናን ትብዓትን ጅግንነትን ካብ ገዛኻን ስድራኻን እምብር ካብ ቤት ትምህርትን መማህራንን ክትመሃሮ ኣይትኽእልን ።

እወ ኣብ ቤት ትምህርቲ ብዙሕ ዓይነት ትምህርቲ ማለት ሳብጀክት ትምሃር ትኸውን ። ክንዲ ስድራኻን ገዛኻን ግን ፍቕርን ስነ-ስርዓት ኣይትማሃርን።እወ ልግስን ተማቒልካ ምብላዕ ስጋይ ስጋኻ ካብ ስድራኻን ገዛኻን ኢኻ ትምሃሮ ። ኣብ ቤት ትምህርቲ መማህራንን ብኣዝዩ ጥዑም ኣቀራርባ ኣገላልጻን ንግድን መኽሰብን ክትምሃር ትኽእል ኢኻ ። ተመስገን ይኣኽለኒ ግን ኣይትማሃርን ኢኻ ።

ኣብ ቤት ትምህርቲ ከመይ ገይርካ ትህብትም ? ከመይ ገርካ ረብሓኻ ትፈልጥ ናይ ጠቕሚ ሰብ ትኸውን ?ክትምሃር ትኽእል ኢኻ ። ስም ድማ ተጽብቕ ናይ ቢዝነስ ሰብ ድማ ትባሃል ።ኻልእ ኣዛራርባ ስስዕትን ህርፋንን ትምሃር ምህላውካ ግን ኣይትማሃርን ። እወ ብስሳዐ ትዓውር መንፈስካ ይሃድም ምህላዉ ግን ዝምህረካ የለን ።

እቶም ብሩኻት ወለድኻን እታ ብርኽቲ ገዛኻን ግና ፍርሃተ እግዚኣቢሄር፣ ፍቕሪ ኣበ-ዉሉድ፣ ፍቕሪ ስድራ-ቤት፣ ፍቕሪ ጎረቤት፣ ፍቕሪ ዓርከ-መሓዛ ኢዮም ዝምህሩኻ ።እወ ፍቕሪ ስራሕን ተመስገንን ኢዮም ዝምህሩኻ ። ተመገን ክትብል ኢዮም ዘተባብዑኻ ። ሕልና ኣለዎ ፣ ሕልና የብሉን ዝብል ቀልድን ተራ ዘረባን ዝመስል ዓቢ ቁምነር ኢዮም ዝምህሩኻ ።

ንፉዕ ሰራሕተኛ እንተኾይንኻ ሃብሮም ተውለ ዝብሉ ንጻዕራም ሰብ ዝዋሃብ መጸውዒ ኢዮም ዝጽዉዑኻ ። ኣገናዕ ኮርዒዳ ወዘተ ዝብሉ ገንዘብ ዘይኽፈሎም ግን ልዕሊ ገንዘብ ሞራል ዝሃንጹ ወርቃውያን ምትብባዕ ኢዮም ዝምጥዉኻ ። እወ ንሳቶም እዱብን እርኑብን ዝበሎ ዝደግም ፡ዝራእዮ እምበር ዝሰምዖ ዘይዛረብ መስተውዓልን ዓቕላምን ክትከውን ኢዮም ዝምህሩኻ ።

ስራሕ ዘይትፈቱ ሃካይ እንተኾይንኻ ድማ ፡ ብእሩም ቃላትን ስነ-ልቦና ዝመልኦ ኣገላልጻን ክትእረም ይጽዕሩ ። ንኣመና ዘኽፍኤ ሃካይ ድማ መልቲ ፡ ማእሲ ፡ ድርዕቶ፡ ኣጎዛ፡ጠይቂ ፡ንጽባ ፡ጊርባ ፡ወዘተ እንዳበሉ ኢንታ ዘይብሉ ዓጽሚ ዘይሰብር ጸርፊ ገይሮም ቶሎ ኢልካ ከም ትዕረ ይገብሩ ። እወ ካብ መሳቱኻ ከይትሓምቕ ካብኣቶም ድማ ኣመና ከይትሓልፍ ብድንቢ ይከላተሉኻን ይሕብሑብኻን ።

ንናእሽቱ ከይትዕምጽ ንዓበይቲ ከይትዳፈር ስርዓት ክትሕሉ ብዕሊ ይከናኸኑኻ ። እወ ከይትሰንፍን ከይትሓምቕን ወትሩ ኣብ ጎድንኻ ኣለዉ ። ኣብ ዝተለኣኽካዮ እርኑቡን እዱብን ከትከውን ከይተሓለሉ ብዘይ ምቁራጽ ይጽዕሩ ። ኣፎም ገዲፎም ንዓኻ ክዕንግሉ ብኣፈጾሞም ሩሖም ገዲፎም ሩሕካ ይዕንግሉ ። ጎሮሮኦም ግርዲፎም ጎሮሮኻ የጥልሉ ። ዝባኖም ብዕርቑ ከብዶም ብጥቕዑ ንዓኻ የቐድሙ ።

ከይትስስዕ ዘይናትካ ከይትጥምት ሕልናኻ ከይትስዕር ብስጋ ከይትስነፍ ኮታ እቲ ጽቡቕ ዘበለ ኩሉ ብዘይብቀት ኢዮም ዝህቡኻ ። እወ ንፉዕን ፍትዉን ክትከውን ወትሩ ይጽዕሩ ። ብግዝያዊ ዓወት ወይ ከይትጃሃር ወይ ብግዝያዊ ውድቀት ከይትጃጁ ከከም ኩነታቱ እቲ ዘድሊ ዘብለ ኩሉ ብዘይብቀትን ቀላዓለምን ምኽርን ሓገዝን ይልግሱ ። ወዲ ሰብ ነዚ ኩሉ ብሉጽ ኣበርክቶኦምን ዘይሕለል ውዕለቶም ሸለል ኢሉ በታ ናይ ሸቐጥን መንቅን ቀትሪ እምበር ለይቲ ዘይትኽፈት ቤት ትምህርቲ ክጃሃርን ክንየትን ኢዩ ዝደሊ ።

እወ በቲ ኣብ መዓልቲ ኣርብዓ ደቒቕ ዝመሃሮ መምህር እምበር ብዛዕባ እቲ 23፡20 ዒስራን ሰለስተን ሰዓትን ዒስራ ደቒቕን ካብ ግዜኦም ዝህብዎ ወልዱ ብዙሕ ዝስቆሮ ኣይመስልን ። እወ ብዛዕባ እታ ኣብ ሰሙን ሓሙሽተ መዓልቲ ኣብ መዓልቲ ድማ ካብ ሻሙሽተ ክሳብ ሽዱሽተ ሰዓት እተእንግዶ ቤት ትምህርቱ እምበር ብዛዕባ እታ ክሳብ ባዕሉ ዝገድፋ ን24 ሰዓታት ውጽኣለይ ዘይትብል ኣማሚቛ እተዕቁቦ ቅድስቲ ቤቱ ግዲ ዘለዎ ኣይመስልን ።

ወዲ ሰብ ብባህሪኡ ናእሽቱ ነግራት ዘሕጉስዎ ይመስሉ ። እወ ብዛዕባ እቲ ንገዛ ዝሰርሐ ክቡር ክልበቱን ብዋጋ ዘይትትመን ሂይወቱን ወንዚፉ ብዛዕባ እቲ ሰርሑ ዘጥረዮ ሓንጨመንጪ ንብረት ምዝራብ ደስ ዝብሎ ይመስል ። እወ እቲ ነወዳድርቲ ኣልቦ ጥዕና ዘየሕጎሶን ተመስገን ዘይበለ ብዛዕባ እቲ ሰሪሑ ዘጥዮ ንብረትን መኪናን ክሕጎስ ህርድግ ይብል ።

በሉ ነቲ ዝዓበየ ዝመስለና መበገሲኡ እቲ ንእሽቶ ኢዩ ። እወ ከተዕብዮን ከተንእሶን ትኽእል እምበር እቲ መበገሲኻ ኩሉ እቲ ወለድኻን ገዛኻን ኢዮም ። ውደ ጽቡቕን ሕማቕን ኩሉ ካብ ገዛኡ ኢዩ ዝማሃሮ ። እቲ እቲ ካልእ ወሰኽ ኢዩ ። ካብ ኣቦኻን ኣደኻን ዘይረኸብካዮ ቁምነገር ካብ ካልእ ክትረኽቦ ጸቢብ ኢዩ ። እንተረኸብካዮ እውን ምሉእ ኣይኮነን ። ምኽንያቱ ከም ወለድኻ ገይሩ ኩልንትናኡ ዝህበካ የለን ።

ንሳቶም ናእሽቱ ፈጠርትኻ ኢዮም ። ምኽንያቱ ነቶም ንሳኻ ብቐረባ ዘለዉ ወለድኻ ዘየኽበርካን ዘየመስገንካን ነቲ ካብ ወለድኻ ዝተቐበልካዮም ዝተማሃርካዮን ፈጣሪ ልዕሊ ወለድኻ ክተኽብሮ እንተደለኻ እውን ነቶም ምሳኻ ዘለዉ ወለድኻ ዘየኽበርካ ንዓይ እንታይ ትፈልጠኒ ከምዝብለካ ኣይትስሓት ። እቲ ንወለዱ ዘየኽብር ንፈጣሪ የኽብር እንተ በለ ሓሶት ጥራይ ኢዩ ። እቲ ንምስኡ ዘለዉ ገበርቲ ጽቡቑ ዘየመስገነ ንፈጣሪ ከምስግን እንተበለ ሸፈጥ ጥራይ ኢዩ ።

እዚ ማለት ቤት ትምህርትን መማህራንን ምስጋና ኣይግብኦምን ማለት ኣይኮነን ። ይግብኦም ኢዩ ። ይግብኦምን ፈረቓን ከማን ። ብግደ ሓቂ ግን ናይ ቤት ትምህርትን መማህራንን ተወሳኺ እምበር መሰረት ኣይኮነን ። መሰረትስ ወለድን ቤትን ኢዮም ። ንሱ ስለዝኾነ ኢዩ ድማ ንወዲ ሰብ ሓሚቑን ነፊዑን ከመይ ዝበሉ ወለዲ ኣዕቢዮሞ ? እምበር ከመይ ዝበሉ መማህራን ሚሂሮሞ ? ኣይብሃልን ። ኣብ ከመይ ዝኣመሰለ ስድራ-ቤት ዓብዩ እምበር ኣብ ከመይ ዝኣመሰለ ቤት ትምህርቲ ተማሂሩ ኣይብሃልን ።

ስልዚ እምብኣር ዝኸበርኩም ኣንበብቲ ኩሎም እንገብሮም ጽቡቓትን ሕማቓን ካባና ሓሊፎም ንወለድናን ስድራቤትናን ንዓድናን ንሃገርናን ብጽቡቕን ብሕማቕን ዝጸሉ ምዃኑ ፈሊጥና፣ ጭብጢ ዘይብሉ ነገራትን፣ ምኽንያት ዘይብሉ ጽልኣትን፣ ሰባት ተባኢሶም ኢልካ ባእስን ክንርሕቕ ይግባእ ። ሎሚ ዝተባእሱ ጽባሕ ክዕረቑ ማዃኖም ኣይትስሓት ። ስለዚ ብግዝያዊ ባእሶም ኣብ መንጎ ኣቲኻ ጽባሕ ዘንድደካ ሓዊ ኣይተንበድብድ ።

ሎሚ ኣየ ዝብል ፍቕሪ ጽባሕ ብጽልእን ባእስን ክፍለ ተኽእሎ ኣለዎ ። ስለዚ ብግዝያዊ ኩነታትን ሽግራት ቀልጢፍካ ኣይትጸሎ ። መሰረቱ ዘይፈለጥካዮ ኢሎሞ ኢልካ ኣይትበል ። ካብ ዘይቅዱስ ቅንእን ሕሰድናን ዝጠንቆም ዘይርዑያት በገርስትን ዘይቅዱስ ሓሳባትን ስነ-ምግባራት ትብዕ ኢልካ ርሓቖም ።

ነውራማት ቃላትን ዘርኢ መሰረት ዝገበረ ጥቕዓትን ውዒሉ ሓዲሩ ከምቲ ለባማት ወልድና ዝብልዎ ብእግርኻ እትኸዶ መንገድን ብኣፍካ ተምጽኦ ዕዳን መዘዙ ቀሊል ስለዘይኮነ ኣብ ሎሚ ዘሎ ሽግር ጽባሕ ስለ ዘየሎ ንዝሓልፍ ግዜ ዘይሓልፍ ቃል ካብ ምዝራብ ምቑጣብ ልቦና እምበር ፍርሒ ወይ ዕሽነት ኣይኮነን ።

ኤርትራን ኤርትራውነትን ንዘለኣለም ክነብሩ ኢዮም ።
ሓርነትና ናይ ግድን ኢዩ !!

Related Articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

three × 1 =

Stay Connected

7,418FansLike
635FollowersFollow
18,800SubscribersSubscribe

Latest Articles