ሓሙስ, ሕዳር 30, 2023

EDITORIAL:- ኣድሓኖም ኣብ ልቢ እቲ ንኡስ ወለዶ!

ሳልስቲ ድሕሪ ሕልፈተ ህይወት ኣምባሳደር ኣቦይ ንኡስ ኣድሓኖም ኢዩ። ብመንገዲ ቀረባ መማኽርቱን ኣብ ቃልሲ ንዲሞክራስያዊ ፍትሒ ብግስ ክብል ብጻዩ: ብዓቢኡ ውን ቀረብኡ ዝኾነ ዓርኩን በርሀ በዓልፋን ሓደ መልእኽቲ ይበጽሓኒ። ብመንገዲ WhatsApp ዝመጽኣኒ መልእክቲ ኢዩ። ንኽብርን ጅግንነትን ኣበርክቶን ንእሽቶ ሓወቦይ ኣምባሳደር ኣቦይ ንኡስ ኣድሓኖም ዝገልጽ ዝተሰርሓ ውዱእ ጣዕመ ዜማ እዩ።

ብዘይ ቀልዓለም ሰንቢደ። ከም ሰብ ምስ ኣርቲስት ዓንዲት ዑቑባይ ካብ ኣስመራ ጀሚርና ኣዝዩ ጽቡቕ ቅርርብ ዝነበረና ኣብ ሓደ እዋን ውን መኻይድቲ ዝነበርናን ኢና። ብሓደ በሊዕና ሰቲና ተሓጊስናን ሳዕሲዕናን ኢና። ይኹን እምበር ኣምባሳደር ኣድሓኖም ንእሽቶ ሓወበይ ምዃኑስ ብፍጹም ከም ቃል ኣልዒለዮን ኣዕሊለዮን ኣይፈልጥን እየ።

ነቲ ብበርሀ በዓልፋን ዝተላእኸለይ ደርፊ ደጋጊመ ሰሚዓዮ። ኣድሓኖም ዝብል ንጅግነትን ጽንዓትን ኣበርክቶን ኣድሓኖም ዝገልጽ ግጥሚ ምስ ጥዑም ጣዕመ ዜማ ናይ ኣርቲስት ዓንዲት ዑቑባይ ካብ ዓዲ እንግሊዝ ኢዩ። ኣምባሳደር ኣድሓኖም! በቲ ንሕልፈተ ህይወቱ ዝገልጽ መግለጺ ዓሚቕ ሓዘን ክሳብ ክንድኡ ኣብ ልቢ ሓፋሽ ህዝቢ ኤርትራ ምእታውን ብፍላይ ድማ ኣብ ልቢ መናእሰያት ምሕዳሩን ኣይሞትካን ኣቦይ ንኡስ ንኽብል ደሪኹንን ኣኹሪዑንን ኢዩ። ክሳብ ክንድኡ ንማሕበራዊ ሚድያ ዘዕለቕለቐ ግብረ መልሲ መልቀስ ውየ ግጥሚ ደርፊ ዝተፈላለየ ናይ ዝኽርን ምስጋናን ጽሑፋት ክውሕዝዩ ኢዩ ዝብል ግምት ይኹን ትጽቢት ግን ብፍጹም ኣይነበረንን። ኣድሓኖም ኣብ ልቢ ኣማኢት ኣሽሓት ሰባት ከም ዝሓደረን ፍትሒ ንኽንግስ ዘዝዓቕምና ጸጸር ንደርቢ ዝብል ዘርኢ ኣብ ልቢ ሕድሕድና ከም ዝተኸለን ድሒረ ድሕሪ ሕልፈተ ህይወቱ እየ ክግንዘብ ኪኢለ። ከም ናይ ኣድሓኖምሲ እንድዒ..?

ደጊመ ንበርሀ በዓል ፋን ደዊለሉ። ሰላምታ ድሕሪ ምልውዋጥ “እዚ ደርፊ ናይ ኣርቲስት ዓንዲት ዑቕባይ ካብ ዓዲ እንግሊዝ ኢዩ።” ይብሎ!

ሰላም ማይክ ከመይ ኣምሲኻ? ፈቲኻያ’ዶ እወ ናይ ዓንዲት ዑቑባይ ኢዩ። ይምልሰለይ። ኣስዒቡ ኣዝዩ ንፉዕ ደራፋይ ኢዩ ይውስኽ።

ቀጺለ በዓል ኣርቲስት ተጋዳላይ ኢሳይያስ ኣስፍሃ ዲዮም ኣስርሒም ሰዲዶምልካ…? ኢሳይያስ ኣስፍሃ ምስ ኣድሓኖም ዝነበሮ ርክብ ኣብ ቃልሲ ንዲሞክራስያዊ ፍትሒ ከምኡ ውን እምነት ዝመሰረቱ ናይ ነዊሕ ግዜ ጥቡቕ ዕርክነቶምን ቀዲመ ስለ ዝፈልጥ እየ።

“ኣይፋሉን ካልእ ሰብ ኢዩ ኣስርሑ ሰዲዱለይ” ይምልስ በዓል ፋን። “ናይ ኢሳያስ ኣስፍሃ ወየን ናይ ቶማስ ግጥምን ብድምጾም መሊኦም ጽባሕ ክሰድዎ እዮም።” ክብል ይሕብረኒ። ነገሩ ግር…. ኢሉኒ መን ካልእ ሰብ ድኣ ወደይ? ነዚ ደርፊ ዝሰደደልካ ንፈልጦ ዲና ደጊመ ይሓቶ?

“ሓንቲ ንእሽቶ ጋል ኢያ! ኢንጅነር ኣስቴር ተወልደ ኢያ ትበሃል። ካብዚ ኣመሪካ ካብ ኪንታኪ ኢያ። ጌጋ ይኽልኣለይ ንዓኣ እካ ኣይፈልጣን እየ። ንሓወቦኣ ተኽለ ዝበሃል እየ ዝፈልጦ” ክብል የረጋግጸለይ።

መን ጓል መን ኢያ ማለትሲ ክሳብ ክንድኡ ተገዲሳ ንሕና ዘይሓሰብናዮ ንሕና ዘይገበርናዮ ኣብ ታሪኽ ኣድሓኖም ድሙቕ ዓሸራ ተንብር ዘላ ሰብ እኮ ኢያ። ንእሽቶ ሓበሬታ ብዛዕባኣ እስከ ሃበኒ ክብል ይጸዓኖ።

ማይክ ኣይፈልጣን እየ። ንእሽቶ ድማ ኢያ ይምልሰ ደጊሙ እቲ ዝገርም ኣብ ፋንዋ ኣምባሳደር ኣድሓኖም ምስቲ ንለብዒ ሕማም ኮሮና ፈንጢሱ ኣብ ሓመድ ድብኡ ዝወዓለ ልዕሊ ሓሙሽተ ሚእቲ ሰብ ንሳ እውን ካብ ክፍለ ግዝኣት ኪንታኪ ናብ ከተማ ዋሽንግቶን ዲሲ ብምምጻእ ውዒላ ነይራ ኢያ። ክሳብ ሕጂ ግን ብኣካል ኣይፈልጣን እየ። ስማ ግን.. ከምቲ በርሀ በዓል ፋን ዝሓበረኒ ኢንጅነር ኣስቴር ተወልደ : ካብ ክፍለ ግዝኣት ኪንታኪ ኣመሪካ ኢያ። በዚ ኣጋጣሚ ደጊመ ብልቢ የመስግና!

ምሸት ሰሉስ 23 ለካቲት 2021 ለይቲ ምዃኑ ኢዩ ንኣርቲስት ዓንዲት ዑቑባይ ደዊለሉ። ሰላምታ ድሕሪ ምልውዋጥ ኣብ ካሕሳኻ የውዕለኒ የቐንየለይ ዝዓርከይ ክብል ናይ ምስጋና ቃላት ይጅምረሉ።

ንሱ ውን ንባዕሉ ግር ኢልዎ ናይ ምንታይ ኢኻ ተመስግነኒ ዘለኻ ክብል ንዓይ ተገልቢጡ ይውከሰኒ። ከምቲ ቀዲመ ዝበልኩዎ ዓመጽ ስርዓት ህግደፍ ድኣ ፋሕ ብትን ኣቢሉና እምበር ምስ ኣርቲስት ዓንዲት ዑቑባይ ንሱ ንእሽቶ ኣነ ዓብይ ሓው ኮይና ጽቡቕ ምቅርራብ ዝነበረና ኢና።

ናይዚ ንኣምባሳደር ኣድሓኖም ገብረማርያም ሰሪሕካሉ ዘለኻ ሓድሽ ደርፊ እየ ዘመስግነካ ዘለኹ። ብጣዕሚ.. ኣዝዩ ጽቡቕን ዝድነቕን ስራሕ ኢዩ። ብሓቂ ነባሪ ቅርሲ ዝኾነ ስራሕ ኢኻ ሰሪሕካ ዘለኻ እብሎ።

ኣርቲስት ዓንዲት ዑቑባይ ዘረባይን ምስጋናይን ድቦላ ስለ ዝኾኖ “ኣራንቺ ዓርከይ ከመይ ቢሉ ናባኻ በጺሑ? እዚ ናይ ሳምፕል ስራሕ። ኣነ ንሓንቲ ሰብ ነታ ንኽሰርሓላ ዝሓበረትኒ ጥራይ’የ ንኽትሰምዖ ሰዲደላ” ይብለኒ።

ተረዲኤካ ዓንዲተይ ነብሲ። ንሳ እያ ሰዲዳትልና ግዳ መን ኢያ ኣይፈልጣን እየ። ኣምባሳደር ኣድሓኖም ንዓይ ንእሽቶ ሓወቦይ ኢዩ። ሓሚሙ ክሳብ ዝዓርፍ ኣብቲ ሆስፒታል ምስኡ እየ ነይረ። ሕጂ ውን ምስ ኩሉ ቤተሰብ ኣዕርኹቱን ፈተውቱን ኮይና ኣብቲ ኣነ ዝነብረሉ ዋሽንግቶን ዲሲ ኢና ሓመድ ኣዳም ከነልብሶ ንዳለው ዘለና እሞ ብጣዕሚ ብሉጽ ንመፋነዊ ዝኸውን ስራሕ ብምስራሕካ ብስም ኩሉ ቤተሰብን ፈተውትን ቀረባ ኣዕሩኽትን ኣድሓኖም የመስግነካ ክብል ስለምንታይ የመስግኖ ኣለኹ የብርሃሉ።

ኣርቲስት ዓንዲት ዑቑባይ ይስንብድ! ኣራንሺ ሓወይ ብ video call ገይረ ክድውለልካ ይብለኒ እሞ ንተሌፎኑ ዓጽዩ ብኡ ንብኡ ሞባይለይ ከም እንደገና ጭር ትብል….? ይድውለለይ። ደጊምና እናተረኣኣና ሰላምታ ንለዋወጥ። ዓንዲት ነታ ስራሕ ንምውዳእ ሽዑኡ ውን ኣብ ምጽፋፋ እዩ ነይሩ። ኣራንሺ ዓርከይ እዚ ሰብኣይ ብሓቂ ቆመና ሓወቦኻ ኢዩ? ከም ገለኮ ሕውስውስ ኢሉና ብምባል ብኣጽንዖት ደጋጊሙ ይሓተኒ?

እወ ቆመና ንእሽቶ ሓወቦይ ኢዩ። ካብ ሓወቦይ ክብለካ ግን… ኣቦይ ኢዩ እንተበልኩኻ ዝሓሸ ኢዩ። ኣብ ገድሊ.. ምስኡ ነይረ። ኣንጻር ዓመጽ ስርዓት ህግደፍ እብ ዝካየድ ዘሎ ቃልሲ ድማ ብሓደ ነይርና። ሓሚሙ ሆስፒታል ካብ ዝኣትው ክሳብ መጠረሽታ ሕልፈተ ህይወቱ ወን ኣብቲ ሆስፒታል ምስኡ ነይረ። ኣብ ኢደይ ድማ ኢዩ ዓሪፉ። ባዕለይ እየ ንኣፉ ጠሚመ ንኣዒንቱ ዝሸፈንኩሉ። ኣብ ስደት ኩሉ ባዕልኻ ኢዩ ይብሎ።

ይቕሬታ ግበረለይ ከምዚ ዝኣመሰለ ጅግና ኣብ ደምበ ተቓውሞ ከም ዝነበረ ከይፈለጥናዮ ብምዕራፉ ብልቢ ኢዩ ተሰሚዑኒ። ትርእየኒ ኣለኻ ሕጂ ውን ንዓኣ ነታ ደርፊ ኣጻፊፈ ክውድእ እየ ዝሰርሕ ዘለኹ። ብምባል ምስቲ ኪቦርድ ሒዙ ዝነበረ ማይክ ከፊቱ ሰላም የበሃህለና።

እዛ ነዚ ደርፊ ንኽትሰርሓ ዝሓበረትካ ጓል መን ኢያ? እቲ ዝገርመካስ ኣነ ብጥራሽ ኣይፈልጣን እየ ይብሎ። ኣነ ውን ኣብዚ ማሕበራዊ ሚድያ እየ ዝፈልጣ። ልዕሊኡ ዝኸይድ ፍልጠት የብልናን ይብለኒ። ትማሊ ግን ሓደ ዓቢ ሰብ ኣምባሳደር ኣድሓኖም ዝበሃል ዓሪፉ ኣሎ! ሃይለሚካኤል ሊንጎ ግጥሚ ክገብረለይ ንስኻ ድማ ንዜማ ሰሪሕካ ባዕልኻ ክትደርፎ ክትብል ትውከሰኒ። ጸገም የለን ቅሰኒ ክብል ይምልሰላ።

ደሓር እዚ ሾሻል ሚድያ እንተራኣኹዎ ኣምባሳደር ኣድሓኖም ብዝብል ኣዕለቕሊቑ። እዋእ ክሳብ ክንድዚ ዘፈለጥናዮ ጅግና ድኣ መን ምኻኑ’ዩ…. ክብል ኣብ YouTube, Google ኣትየ ይፈታትሾ። ሰለስተ ኣርባዕተ ባዕሉ ብኣንደበቱ ዝተዛረቦ ጽን ኢለ ሰሚዐዮ። ብዘይቀልዓለም ኣራንሺ ሓወይ ከምዚኦም ዝበሉ ጀጋኑን ከምዚኦም ዝበሉ ኣርካናትን ከይፈለጥናዮም ከይከሰብናዮም ምሕላፎም.. ክሳራ እዩ። ብልቢ ድማ እዩ ተሰሚዑኒ። ብዘይ ምፍላጠይ ብሕልናይ ንነብሰይ ወቒሰያ ኣራንቺ ዓርከይ።

ንኽትኣምን ርኣዮ እዚ ወረቐት። ናይ ኤሌክትሪክ ቢል ኢዩ። ነቲ መደረ ናይ ኣምባሳደር ኣድሓኖም ምስ ሰማዕኩ እቲ ሽዑ ኣብ ኣኣምሮይ ከም ቅጽበት ዝመጻኒ ሓሳብ ኣብዚ ወረቐት እዚየ ጽሒፈዮ። ንሊንጎ ክጽበይ ኣይበልኩን። ካብቲ ዝሰማዕኩዎ እቲ ግጥሚ ውሒዙለይ። ብኡ ንብኡ ድማ ዜማ ሰሪሐላ። እታ በጺሓትካ ዘላ ሳምፕል ኢያ። ሕጂ ኣጻፊፈ ይውዳኣ ኣለኹ። ምስ በዓል ዓይነታ ምሕረትኣብ ውን ንእሽቶ መእተዊ ግጥሚ ክንገብረላ ተዛራሪብና ኣለና ክብል ብኸመይ እቲ ስራሕ ተጀሚሩ ብኸመይ ይውድኦ ኣሎ የዕልለኒ። እዚ ሕጂ ድሕሪ ሓደ ዓመት ዝጽሕፎ ዘለኹ ከነዕልል እንከለና ኣብ ኣመሪካ ከባቢ ሰዓት ዓሰርተን ፈረቓን ምሸት ኢዩ ነይሩ። ብኣቆጻጽራ ዓዲ እንግሊዝ ከባቢ ሰዓት ኣርባዕተ ወጋሕታ ኢዩ። ስለ ዝኾነ ንዓንዲት ክሕዞ ኣይደለኹን።

ተረዲኤካ ኣለኹ ዓንዲተይ ነብሲ። ምስ ወዳእካያ ስደደለይ ተስፋልደት ወዲ ኣለም መሓረና ኣዝማሪኖ ዳት ኮም ቀልጢፉ ክሊፕ ክሰርሓላ ኢዩ! ደጊመ ብስም ኩሉ ቤተ-ሰብ ብልቢ የመስግነካ ብምባል ተፋነኹዎ።

ዓንዲት ከም ቃሉ ሓሙስ ምሸት 25 ለካቲት 2021 ነታ ደርፊ ኣጻፊፉ ብምውዳእ ሰዲዱልና። ዓርቢ ካብ ድሕሪ ቀትሪ…. ክሳብ ምሸት ኣብ ዝነበረ ክታም ናይ ምንባር ስነ-ስርዓት ገለ ሓደስቲ ስእልታት ወሲኽና ዓርቢ ለይቲ 26 ለካቲት ብመንገዲ ተስፋልደት ኣለም መሓረና ኣዝማሪኖ ዳት ኮም እቲ ክሊፕ ተሰሪሑ። ንቐዳም ንፋንዋ ኣድሓኖም ተዳልዩ።

ቀዳም 27 ለካቲት 21 ንኣድሓኖም ኣድሓኖም እናተዘየመ ብሰላም ዕረፍ ኣቦይ ንኡስ ክንብል ተፋኒናዮ!

ኣድሓኖም
ሽምካ ዝመርሕ ንጸላም ዘብርህ መድሕን ህዝቢ ኢኻ
ኣድሓኖም
መሕደር ኣሽሓት መዕቀሊ ውጹዓት መምህር ጽንዓት ኢኻ
ኣድሓኖም
ሓመድ ዓድኻ እናተጸበየት ኣርሒቕካ ስፍራኻ
ኣድሓኖም
በል ዕረፍ ድሓን ስኽፍ ኣይበልካ ክትግበር ኢዩ ቃልካ!!

ብሰላም ዕረፍ ኣቦይ ንኡስ!!!! ደጊመ ንንኡሳን መናእሰያት ኢንጅነር ኣስቴር ተወልደን ኣርቲስት ዓንዲት ዑቑባይን ብስም ኩሉ ነባባይ እዚ ጽሑፍ የመስግኖም!!!

ብሚኪኤል እምባየ ኣራንቺ
ዋሽንግቶን ዲሲ ኣመሪካ
18 ለካቲት 2022

Related Articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

4 − two =

Stay Connected

7,414FansLike
634FollowersFollow
17,500SubscribersSubscribe

From The Author

ኩነታትና 

0
ዓቅሊ ጽበት ውሽጥና፡ ንብሃረርታ ዝብህጎ ጽቡቅ ነገር ክሕዝ ጥራይ ዝመጣጠር ኣእዳው ድኣ እምበር፡ ነቲ ናብኡ ክበጽሕ ዝርገጽን፡ ዘይርገጽን ክርኢ ዝሕግዝ ብልሒ ክጥቀመሉ ኣይረኣይን። ነዚ...

NEWS:- ጥምረት ደምጺ ኤርትራውያን ኣብ ጀርመን ኣብ ዋዕላ ሃገራት ጉጁለ 7 (G7)ን ኣፍሪቃን ተሳቲፉ

0
ኤርትራዊ በርገሳዊ ማሕበር ኣብ ጀርመን፡ “ምሕያል ደሞክራሲ ኣብ ሃገራት ጉጁለ 7ን ኣፍሪቃን” ኣብ ትሕቲ  ዝብል ቴማ ኣብ ሃገረ ጀርመን ኣብ ዝተሰላሰለ ዋዕላ ተሳቲፉ። ኣብ ሃገረ...

HOME:- ኤርትራውያን ስደተኛታት፤ ግዳያት ዘይሕጋዊ ንግዲ ሰብ ከይኮኑ ይስጋእ

0
ውግእ ሓድሕድ ኢትዮጵያ ንስደተኛታት ኤርትራ ንዘይሕጋዊ ምስግጋር ደቂ ሰብ ከምዘቃለዖም ክኢላታት ውድብ ሕብራት ሃገራት ገሊጾም። ብሰንኪ እቲ ኣብ ሞንጎ ፈደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያን ዑጡቓት ክልል...

Latest Articles