ቀዳም 30 መስከረም 2023 | 1:35 ቅ.ቀ

HOME:- መኸምበቲ ዘይብሉ ስርዓት ብኹሉ ተበትቢቱ ይውዳእ !! 2ይ ክፋል

ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደብና ኣብ ዝሐለፈ ጽሑፍና ክብሪ ዘይብሉ ሞት ክሞቱ ንሪኢ ኣለና ኢልና ኢና ተፋላሊና ዝነበርና ምቐጽልታኡ እንሆ ሰናይ ምክትታል ።

ቁንጮ ጉጅለ ህግደፍን ደገፍቱ ክፋኦም ክሓብኡ ዘይፍሕርዎ ጉድጓድን ዘይፍንቅልዎ ደንጎላን የለን ። እወ እቲ ቅርቃኑ ዝወጽኤ ክፋእ እወ እቲ ንዓለም ገረሞ ዝኾነ ውርደትን ጥቕራንን ንሓያለ ዓመታት ከዳናግር ዝጸንሐ ጸሊም ሓሳት ሎሚ ይትረፍ ዝተፈጸመ ዝተመኽረ ዘበለ ቅድሚ ትግባሬኡ ደገ ዩ ውጺኡ ዝሓድር ዘሎ ። እታ ንነዊሕ ዓመታት ተዓቢሳ ከተደናግር ዝጸነት ከረንጢት ሰሪ ጭዋዳታታ ማህሚኑ ናይ ክፋእ ምስጢራታ ከም ኣብ ሑጻ ዝፈሰሰ ማይ ክዘሩቕ ንሪኦ ኣለና ።

እወ እቲ ትማሊ ዝባሃል ዝነበረ ናይ ሓሶት መብጽዓን ባዶ ፈኸራን ኩሉ ነኒሓድሕዱ ዝጋጮ ኣብ ደቓይቕ ዝገላበጥ መምርሕን መመኽነይታን ኩሉ ባዕሉ ንባዕሉ ይላተም ኣሎ ። እወ እቶም ትማሊ እሙናት ተባሂሎም ዝተሓረዩ ብዘይ ሰርሕዎም ዘይምጥኖም ናይ ሓሶት ሽመት ብጉንዖ ተገዚሞም ንመሳርሒ ክኾኑ ክኾን ንመሳርሒ ክኾኑ ብሓለፋን ቀብጠርጠርን ክትሓዙ ዝጸንሕ ምእዙዛት ተርታኦም በጺሑ ከም ሸዊት ሃንደበት ኣብዘይተጸበይዎ ክጉልዓሙ ተራእዮም ።

እወ እቶም ኣሕዋቶምን ደቂ ሃገሮምን ንምጥፋእ ዓይኖም ከዕምቱ ኣፎም ክዓብሱ ከም ዝሰለለ ከልቢ ድኻ ብዝተደርበየሎም ቁራስ ዓፎም ዝዓበሱ ሰብ ሓለፋ ብኻልኦት ሓደስቲ ሰብ ሰብ ሓለፋ ከም ሽጙርቲ ክኽርተፉ ይራኣዩ ኣለዉ ።
እወ እቶም ሪኦም ከምዘይራኣዩ ሰሚዖም ከምዘይሰምዑ ትም ክብሉ ዝመረጹ ኣስሓኮኦም ዝሸጡ ሽዩጣት ተራኦም ኣኺሉ ካብቲ ክሰብሕሉ ዝጸንሑ ናይ ሓሶት ሕዛእቲ ብቐደም ተኸተል ብቢሓደ እንዳተኾብኮቡ ከም ኣብዑር መስባሕቲ ብዘይስርዓት ይሕረዱ ኣለዉ ። እወ እታ ኣብ ክሳዳ ምድመጽኤት ትም ዘይባሃላ ከባድ ፈተና ኣብ ገዛእ ርእሶም በጺሓ ኣላ ።

እወ እቶም ትማሊ ንኹሉ ሕማቕ ክስራሕ ህዝቢ ክበሳበስ ሃገር ክትዓኑ ረብሓ ኣስዲዕዎም ትምክብሉ ዝመረጹ እዚ ኩሉ ጥፍኣት ከምዘይልከቶም ነዚ ኩሉ ጸይቂ ክፍጸም ኣብ ልዕሊ ህዝብን ሃገርን ትም ክብሉ ዝመረጹ ምእዙዛት ናይ ሕመቖም ዓስቢ ውርደት ክመጽኦም ንሪኢ ኣለና ። እወ ናይ ሕማቕ ትሕትናኦም ፍቕሪ ከልቢ ፈሲ ከምዝባሃል ክሳብ ኮኾብ ሰማይ ዝራእዮም ሓውሕው ዝብል ጽፍዒት ኣብ ገጾም ይዓልብ ኣሎ ።

እወ ሰበስልጣን ህግደፍ ዓስቢ ሕመቆምን ስቅታኦም እታ ትማሊ ኣብ ብጾትም ክትዓልብ ትም ኢሎም ዝራኣይዋ ንኹሉ ኤርትራዊ ዘይትንሕፍ ኣብ ጎንደር ዝተሳሕለት መራት ካራ እንሆት ኣብ ክሳዶም ትዓልብ ። እወ ነቶም ትማሊ ኣብ ምስሓላን ምጽብባቓን ኢዶም ዝሓወሱ ዝንቡዓት ተራ መን ተረፈ ኮይኑ ከም ጸበል በቢ ሓደ ይለኽፍዋ ኣለዉ ።

እወ ነቶም ተኣመንቲ ኮይኖም ክስዳ ኣህዋቶም ክቖርጹ ኣብ ዙርያ ውልቀ መላኺ ተሰሊፎም ኣእዳው ኣሕዋቶም ኣሕዋቶም ዝኣሰሩ ድሕራት ተርታኦም በጺሑ ረዳኢ ዘይብሉ ኣውያት እንዳኣእወዩ በታ ዝሓለውዋ መራት ከራ ምልኪ ክሳውድቶም ይጉመዱ ኣለዉ ።

እወ እቶም ንኻል ክኾኑ ይትረፍ ንባዕሎም ውሕሰነትን ትብዓትን ዘይብሎም ድሁላት ሰብ ሽመት ከምሕሱም ባዕሎም ንብዕሎም ክተሃናኾቱ ንሪኦም ኣለና ። እታ መራት ካራ ጎንደር ድማ ሞፍተታ ኮይንል ብዘይ ንሕስያ ሓደ ድሕሪ እቲ ሓደ ከከም ኣድላይነቶምን ከስዕብዎ ዝኽእሉ ሓደጋን ብምግንዛብ ከም ውኻርያ ነባጊዕ መምሪጻ ትሳሃሎም ኣላ ።

ሕጂ ዋላ መሪር ኣውያት የእውዩ ዝኸላኸልን ዝዋሓስ ረዳእን የብሎምን ። ምኽንያቱ እቲ ክትከላኸለሉን ክዋሓሰካን ዝኽእል ንኹሉ ብማዕረ ዝጥምት ደጋፍን ተቓዋምን ዘይብል ሃብታም ድኻን ዘይፈሊ ምሁርን መሃይምን ዘይብል እቲ ንኹሉ ብመርትዖን ጭብጥን ንበዳልን ተበዳልን ብዓዕረ ሰሚዑ ንዓመጸኛ ዘቕጽዕ ንብዱል ዘኽሕስ ንግጉይ ዝምህርን ዝምዕድን ዝለዓለ ስልጣን ዝቆጻጸር ሕጊ እወ እቲ ሕገ-መንግስቲ እወ እቲ ሕጊ ህዝብን ሃገርን ዝፍለጥሉን ዝግዝእሉን ቅዋም ከይቐውምን እወ ቅዋም ከይጸድቕ ምስ ዓመጸኛ ኮይኖም ኣጣቒዖምን ጨፈሮምን ፈኪሮምን ብድዐ ኣብ ልዕሊ ብጾትምን መቓልስቶምን ተዛሪቦም ።

ኢድ ሽርሒ ጸናሒ ከምዝብልዎ ቀዳሞት እቶም ትማሊ ተኣመንትን ተላኣኣኽትን ዝነበሩ ድሮ እምነቶም ጎዲሉ ፈጺሙ ተሓንኩኹ ክሳብ ቅትለት ዝበጽሕ ናይ ውሳይ ስጉምቲ በጽሕዎም ኣሎ ሞይቱ ዝባሃል ዓው ኢልካ ዘይብከዮ ሞት ሕጹይ ኮይኑ ኩላ ሰብ ቀሚሽ ህግደፍ እንታይ ክወርድ ክትብል ዒሉ መዓንኮርካ ሓሉ ኮይኑ ። ኩሎም ሰብ ሓለፋ ሸመት ህግደፋውያን መሬት እንታይ ክትወልዲ ኢኺ ክብሉ ብዘይ ድቃስ ከብዶም ሓቚፎም ይሓድሩ ኣለዉ ።

እወ ተረፍ ጓል በረኻ ማይ ዝሰተየት ጤል እንዳሰዓለት ትነብር ከምዝባሃል ጽብጽባሕ ተኣሲሩ ተቐቲሉ ዝብል ሕማቕ ዜና ሰበስልጣን ህግደፍ ዕላል ቡን ካብ ዝኸውን ሓያሎ ዓመታት ኮይኑ ። እዚ ድማ ውጽኢት ኣይቲ መኸምበቲ ዘይብሉ ስርዓት ባጋሚዶ ጉጅለ ህግደፍ ኢዩ ። እወ እቲ ስርዓት ዘየኽብር ሕጊ ዘይኽተል ክብሪ ኣይረክብን ።

እወ እቲ ንሕጊ ዝረግጽ ኣንጻር ሕጊ ደው ዝብል ንምሾቱ ንባዕሉ ኢዩ መልክዕ ብዘይብሉ ውድቀት’ዩ ዝወድቕ ። እወ ሓታቲ ዘይብሉ ጥፍኣት ይጠፍእ ። እቲ ኩሉ ዝባሃል ዝነበረ ናይ ሓሶት ናእዳ ናብ ክስን ወቐሳን ይቕየር ። እወ እዛ ዓለምና ከምኡ ኢያ ይመስለኒ ። ኩሎም እቶም ናይ ዓመጽ ስርዓታት በቲ ባዕሎም ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ዘብጽሕዎ ዓመጽ ናብ ግብረ መልሲ ተለዊጡ መጥፊኢኦም ይኾን ።

እወ ሓይሊ ህዝቢ ዓጋቲ የብሉን ። ይነውሕን ይድንጉን እምበር ኣብ ናይ መወዳእታ መልክዕ ምስ ሓዘ ዓቕሉ ንስ ጸንቀቐ ፍጹም ዝዓግቶ የለን ። ሓይሊ ህዝቢ ከም ሓዊ ኮይኑ ነቶም ደም ዘንብዕዎ ዝነበሩ ዓመጽቲ ባርዕ ተቐይሩ ዝህምኾም ።

እወ ሓይሊ ህዝቢ ብብቕዓት ዘማእዝኖን ኣንፈት ዝመርሖን ብቑዕ ህዝባዊ ሓላፍነት ዝስከም ንቑሕ መሪሕ ባእታ እንተፈጢሩ ሓይሊ ህዝቢ ከም ውሕጅ ኮይኑ ንመለኽትን ኮራኹሮምን ሓንሳብን ንጛዋሩን መምለሲ ዘይብሎም ከም ውሕጅ ጸራሪጉ ዝምርቅፎም ። ሓይሊ ህዝቢ ከምኡ ኢዩ ። ምኽንያቱ ሓይሊ ህዝቢ ዓጋቲ የብሉን ።

ኤርትራን ኤርትራውነትን ንዘለኣለም ክነብሩ ኢዮም ።
ሓርነትና ናይ ግድን ኢዩ !!

Disclaimer | መተሓሳሰቢ

The views and opinions expressed in " መኸምበቲ ዘይብሉ ስርዓት ብኹሉ ተበትቢቱ ይውዳእ !! 2ይ ክፋል " are those of the author and do not necessarily reflect the official policy or position of Setit Media.

ኣብዚ " መኸምበቲ ዘይብሉ ስርዓት ብኹሉ ተበትቢቱ ይውዳእ !! 2ይ ክፋል " ዘርእስቱ  ጽሑፍ ተገሊጹ ዘሎ ርእይቶን ሓሳብን ናይቲ ጸሓፊ/ት እምበር መትከላትን መርገጽን ሰቲት ሜዲያ ዘንጸባርቕ ኣይኮነን።

ተዛማዲ ጽሑፍ

ጽሑፋት ኣሰናዳኢ

ዜናታት ሰቲት