Monday, March 4, 2024

ሰብ እና በልዐ ዝቅጽል ዘይውዳእ ኩናት

ህውሓት ድሕሪ ስልጣን ምምንዝዑ ዝገደፈ ገዲፉ ካብቲ ኣብ ስልጣን ከሎ ዝነብረሉ ዝነበረ ከባቢ ናብ ካልእ ብምግዓዝ ኢዩ ባይታ ከጣጥሕን ሓይሊ ክረክብን ኔርዎ ።ኮይኑ ድማ ናብ መቀለ ዝብሃል ከተማ ትግራይ ዝጽዋዕ ክልል ብምኻድ ሓድሽ ዘቀኒ ሓሳብ ብምንዳይ ፈልሲ ዘሪኡ ጉልበት ፈጢሩ ካልእ ካብታ ኣቀዲማ ዝነበረቶ ትንእስ ዓለም ክሰርሕ ዝበቅዐ ። ህውሓት ሕሉፍ ተግባራቱ ማለት ኣብ ውሽጢ’ቲ 27 ዓመት ዝነበሮ ድሕረ ባይታ ምስቲ ናተይ ኢሉ ተመለሶ ህዝቢ ኣታሓቃቁፉ ንነዊሕ ከምብሮ ዘኽእል እኹል ምኽንያት ሒዙ ስለዘይመጸን ዘይነበሮን ተወሳኺ ካልእ ላምባ ብምንስናስ ህዝቢ ኣጥፋኢ ሓዊ ኮይኑ ብምትሳእ ክዋስአሉ ዝኽእል ኣጋጣሚ ክፈጥር ኔርዎ ።ፈጠረን ተፈጥረን ። ኮይኑ ድማ ወይ ኣነ ደቀይ ዝብል ለዋህ ህዝቢ ከምቲ ኣቀድም ኣቢልካ ኣብ ኤርትራ ተራእየ ህዝቢ ተረኽበ። ኣሕቢኡ ዝከላኸል ክንድኡ ዝስየፍ ህዝቢ ኮነሉ ። ንኽመውት ዘየፍርሕ ሓሳብን ፕሮፖጋንዳን ብምጽዓን ድማ ንሞት ልኣኾ ።ህዋሓት ደጊሙ ድሌቱ ድሌት ህዝብን ቃልሲ ህዝብን ኢዩ ኣብ ዘብል ሓሳብ ኣውደቖን ንኻልኦት ውን ክመስሎም ኣብ ዝኽእል ከም ዝኽእልን ክኸውን በተኖ። ነዚ ብምኽታል ድማ ኣብ ኩናት ክጽመድ ሓገዞ ። ኮነን ኮነሉን ድማ ህዝቢ ቃልሰይ ኢዩ ብምባል ተቀበሎ። ታርጌት ህውሓታውያን ኣብዘጥፍእ ሓሸውየ ተወድቀ ።በዚ ህዝቢ ተሃስየ ተበደለ ተጨፍጨፈ መከርኡን ሕትኡን ናብ ዘይምልስ ጎደና ብምምልላስ ተጋዕዘን ክጎዓዝ ገበሮን።
ኣቢ ወይ (ብልጽግና )
እቲ በራሕ ድሞክራሲ ኢትዮጵያ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ዓመታት ክጻዓር ጸኒሑ ግዚኡ ብምቁጻር ዘፍረሰ ኣፍሪሱ ኣብቲ መላጥ ባይታ ኣቢ ፈጠረ ።
ኣቢ ብምፍጣሩ ካብ መን ፈጠሮ ዝብል፡ ሰናይ ተፈጥረ ዝብል በዝሐ ። ተመስገነ፡ ተመረቀ ፡ተዓለለ፡ካብ ጫፍ ዓዱ ናብ ጫፍ ዓለም ብምኻድ ኣቦ ሰላም ህውየት ጥፍኣት ብዝብል ማዕረገ ። እቶም ምስ ጋኒን ዝዓርኽ ኣጋንንቲ ከይህልውዎ ነረጋግጽ ብብባል እኩይ ተግባራቱ ክንርኢ ዓይኒ ዝሃበና ሰባት ተነጸልና ተስፋ ሰላም ብጸልማት ንቅይር ምኻና ብምንጋር ንሕቶታትናን ርኢቶታትንን ድሌታትናን ኣጣቃሊልካ ናብ ገናነም ተፈርደ ።
ውሉድ ርእሱ ኣቅንዐ ንጋኒን ክመርሕ ብጋኒን ፍቃድ ወሲዱ ሻውዓይ ንጉስ ኢየ ብምባል ንህዝቡ ኣበሰረ። ኮነ ድማ ንግስነቱ ከጣጥሕ እምብለይ ዝበሉ ክኣሪ ወፈረ ። ኣብ ዝረኸቦም ኣድመዮም ኣርኪቡ ድዓኾም ገዝኦም ብምኻድ በትበቶ በተኖ ህዝኒ ኣካላበተ ክገዝኦም ኣንቂዱ ሕጉ ነገረ። ስለ ሕጊ ብምባል ሕጉ ክኽበር ወፈረ ። ብሕጉ ዝእመን ህዝቢ ረኸበ በሎም ዝብል ሰዓቦ ሕጊ ሕጊ ህዝብን ህዝቢ ውን ሕጊ ምኻኑ ዝሰሓተ ህዝቢ ኣሰሊፉ ቃልሰይ ቃልሲ ህዝቢ ኣብ ዝብል ሃልወሳ ብምእታው ንጉስ ክጋደል ወፈረ ። ህዝቢ ተገረመ ፡ ብተግባራቱ ሰኸረ ቕድሚ ንጉሰይ ዝብል በዝሐ ከደ ከተተ ናብቲ ዘይውዳእ ሞት ክስዕር ብምባል ጨሪሑ ካብ ሙሁራቱ ክሳብ ሃብታማቱ ኩሎም ሓሰብቱ ኣብ ሓሳቡ ኣርዓሞም።
^ ኢሰያስ (ህግደፍ)
ሓሳቡ ብሓሳብ ህዝቢ ተመንዚዑ ህዝቢ ዝሰዓሮ መተካእታ ከይተረኽቦ ኣብ ማያት ዓዲ ሓሎ ተሓቢኡ ሓሳብ ከሳላስልን መፍትሒ ከናድን ዝጸንሐ ጋኒን ኣብ ዕግርግር ብእሩጉ ስለ ዝስውድ ዓቅሙን ክእለቱን ከርኢ ርእሱ ኣእኒዑ (game over) በለ ። ፡ኣብ ኢዱ ዘሎ መከራ ረሲዑ ሓቁ ኣሎ ዝብል ድምጺ ሰምዐ ። ነዛ ድምጺ እዚኣ ከዕብያን ኣብ ልቢ ብዙሓት ከእትዋን ሰዓርን ክኢላን ኮይኑ ቀረበ። ብወገን እቶም ተታፋነንቲ ጎሮቤትና ተሓዝአ ባይታ ተዋህቦ። ኩሉ ዝኽእልን ዝፈልጥን ኮይኑ ተራእዮም ።እቲ ቀታሊ ማሓሪ መሰለ ። ፍሉይ ኣርእይዎ ዘይፈልጥ ስምዒትን ደስታን ኣርኣየ ። ኤሱ ብምባል ተዘመረሉ ። ካብ መሕቢኢኡ ኣውጺኡ ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ዘገትር ሞራል ኣዋህለለ ።ግዜ ረኸበ ።ሓሰበ። ምኽንያት ፈጠረ እሞ እቲ ካብ እንታይነቱ ዘይሃድም ናይ ኩናት ጋኒኑ ተመልሶ።
ናይ ንጉሰይ ዝበሎም ሰራዊት እግሮም ሓጺቡ ካብ ኣፍ ሞት ከድሕን ተላዕለ ።ነዊሕ ዝረስዖ መሬት ከውሕስ ኣንቀደ ።መሬትና እኮ ዝሰምዐ ህዝቢ መሬተይ በለ። ብዓል ብሬን ክሳዱ ኣቅኒዑ ኣነጻጸረ ።ኣብ መሬቱ ዝጸንሖ ጸላኢ ረጊጹ ኣብ መሬቶም ብምኻድ ኣንገርገሮም ስለምንታይ ንምንታይ ዝብል ሕቶ ከየልዓለ ነቲ ንኣስታት 20 ዓመት ከናድዮ ዝጸንሐ ጸላኢ ክረግጽ ኣብዘይፈልጦን ዘይዓዱን ጎቦታት ወፈረ።ብህዝቡ ስለምንታይ ብምባል ተኻዕበ ። ንተተካሲ ብረት ዝሓዘ ዘበለ ካብ ቤቱን መረበቱን ኣባረሮ መንብርኡ ሽንጭሮ ቀየሮ ዝነበሮ ኩሉ መንዚዕዎ ተመልሰ ። ጸላኢኡ ክበልዕ ዕድል ንዝኸልኦ ነባሪ እቲ ዓዲ ዝኾነ ህዝቢ ደወሾ ።
ቓልሰይ ስለ መሬተይ ኢዩ በለ ። ደጊሙ ዝትንክፈኒ ኣብኣ ትደዮ ብምባል ፈከረ ። ሓቁ ዝብል ህዝቢ ኣብ ጎድኑ ሓጸየ ። ቃልሰይ ቃልሲ ህዝቢ ኢዩ ብምባል ድማ ነዚ ዘሎ ኩናት ኮፍ ኢሉ ከዳምጾ ይርኤ ኣሎ ።
ወይ ህዝቢ ዝረኽቦ መከራ !!!!

Related Articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

eleven − 1 =

Stay Connected

7,413FansLike
635FollowersFollow
19,200SubscribersSubscribe

Latest Articles