ሓሙስ, ሕዳር 30, 2023

HOME:- ጽውጽዋይ ምስሓብ ኤርትራ ካብ ትግራይ፣ ግንከኣ፡ እቲ ዶብ ኣበይ ኢዩ?

ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ኣቢዪ ኣሕመድ፡ ብ23 መጋቢት 2021 ኣብ ኣኼባ ወከልቲ ህዝቢ ንዝቐረበሉ ሕቶታት ካብዝሃቦ መልሲታት ተሳትፎ ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ኲናትሓድሕድ ኢትዮጵያ ኣብ ትግራይ ብወግዒ ኣሚኑይኹን’ምበርሰራዊት ኤርትራ ካብ ትግራይ ክወጽእ ግዜክወስድ ምዃኑ’ውን ኣሚቱሰለስተ መዓልታት ድሕሪኡእቲ ቀዳማይ ሚኒስተርመንግስቲ ኤርትራ ሰራዊቱ ካብኢትዮጵያ ክስሕብ ተሰማሚዑሓይሊታት ምክልኻልኢትዮጵያ ድማ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ንዘሎ ዶብብቕጽበት ክሕልዎን ክቆጻጸሮን ኢዩ ዝብል መግለጺኣውጺኡ እዚ ብሳላ ሓያል ጸቕጢ ኣውሮጳዊ ሕብረትንምምሕዳር ባይደን ድሕሪ ናይ ኣርባዕተ ኣዋርሕ ኣሉታዝተረጋገጸ ተሳትፎ ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ኲናት ሓድሕድኢትዮጵያ’ዩእቲ መግለጺ ብዙሓት ኣገደስቲ ሕቶታትዘልዕልሓደ ካብኡ ጠንቂ ግጭት ኢትዮጵያ-ኤርትራንዝዀነንንምዝዛሙ ወይ ምቕጻሉ ዝውስንን ኢዩ

ዳግመ-ውደባን ምቅይያርን ከም ምስሓብ

ንሕቶታት ቤት ምኽሪ ወከልቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ መልሲ ክህብከሎኣቢዪ ኣሕመድሰራዊት ኤርትራ ዶብ ኢትዮጵያ ዝሰገረመልሰ-ግብሪ ንናይ ህወሓት ምትዂቷኽብሰንኪሃንደበታዊ ምድኻም ሰራዊት ኢትዮጵያ ንኤርትራ ጸጥታዊውሕስነት ክህብ ዘይምኽኣሉን ኢሉ ኣመኽንዩሉኢትዮጵያ ዓቕሚ ሰራዊታ ናብ ናይ ቅድመ-ኲናት ዝነበረደረጅኡ ዳግም ምስ ሃነጸ ከኣ ህላወ ሰራዊት ኤርትራ ኣብኢትዮጵያ ከብቅዕ ምዃኑ ንኣባላት ቤት ምኽሪ ወከልቲኣረጋጊጹሎምእዚ ከኣኢትዮጵያከመይ ጌራ ኣብ ውሽጢሰለስተ መዓልታት ንሰራዊታ ቅድሚ ምጅማር ኲናት ናብዝነበሮ ደረጃ ብቕዓት ኣደይባ ዶባታ ትሕሉንኤርትራ ዘድልያጸጥታዊ ውሕስነት ትህብንምስሓብ ሰራዊት ኤርትራይትግበርንዝብል ተወሳኺ ሕቶታት የስዕብኢትዮጵያ ነቲብዘይ ሓገዙ እስከ ክትስዕሮ ይትረፍ ምዕጋቱ’ውንዘይትኽእል .... ከሎሰራዊት ኤር ካብ ትግራይክስሕብ ጠለብ ከተቕርብ ኣብ ዘኽእላ ኲነት የላንኢሳያስ’ውን ፍጹም ጥፍኣት ህወሓት ዕላማ ሒዙ ከሎንከምዚ ዝኣመሰለ ጠለብ ኣይቅበልን’ዩ

መግለጺ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣቢዪ ብዛዕባ ምስሓብ ሰራዊትኤርትራ ካብ ትግራይካብ ናይ ህዝባዊ ዝምድናታት ተዋስኦዝሓልፍ ኣይኰነንምንቅስቓሳት ሰራዊት ኣብ ባይታ ከምዝሕብሮስርዓት ኢሳያስብምትሕብባር መንግስቲኢትዮጵያዳግም ይውድብ የደልድልን’ዩ ዘሎንህወሓትብቀንዱ ከኣ ንህዝቢ ትግራይ ናይ ምጥፋእ ምዕናውንፖሊሲ ዘመተ እናቐጸለነቲ እስሕብ ኣሎኹ ዝብሎ ሓቂከምስል ንሰራዊቱ ብቐጻሊ ኣብ ምቅይያር ቦታታት ይርከብኣሎቅድሚ መግለጺ ናይ ቀዳማይ ሚኒስተርሽዱሽተብርጌዳት ካብ ትግራይ ናብ ኤርትራ መሊሱእዘን ብርጌዳትኣካላት ዝበዝሐ ውግኣት ናይ ዝተሳተፋን ዝዓበየ ክሳራታትዘጋጠመንን ሰለስተ ኣጋር ክፍላተ ሰራዊት’የን ምኽንያትናብ ኤርትራ ምምላሰን ድማ ካብ ትግራይ ንምስሓበንዘይኰነስ ንምዕራፈንን ዝጎደለ ዓቕሚ ሰበን ምምላእዝዓለመን ጥራይ ኢዩ

እቲ ቀዳማይ ሚኒስተር መግለጺ ካብ ዝገብር ንድሓር ኣብውሽጢ ትግራይከምኡ’ውን ኣብ መንጎ ትግራይን ኤርትራንሰፋሕቲ ናይ ሰራዊት ምንቅስቓሳት ከም ዘለዉ እሙናትምንጭታት ይሕብሩ ስለዚ ድማኣብ መወዳእታ ወርሒመጋቢት 2021፡ ሓደ ብሚሊሻ ዝቖመ ክፍለ ሰራዊት ናብማእከላይ ኤርትራ ተመሊሱሓደ ናይ ክፍለ ሰራዊት 23 ኣሃዱ’ውን ናብ ኤርትራ ምምላሱ ዝገልጽ ሓበሬታ’ሎቅልጡፍ ናይ ኩነታት ምቅይያር ቦታታት ወተሃደራዊኣሃዱታት ብልክዕን ኣብ ግዜኡን ንምግላጽ ኣየኽእልን ዘሎይኹን’ምበርገለ ኣሃዱታት ናብ ኤርትራ ተመሊሰንገለ ድማናብ ዶብ ገጸን ቀይረንን ይዂና’ምበርእቲ ሓቂስ መንግስቲኤርትራ ኣብ ትግራይ ንዝርከብ ሰራዊቱ ኣደልዲሉዎ’ምበርኣየውሓዶን ዝብሉ ዝእመኑ ምንጪታት ሓበሬታታት ኣለዉእዞም ምንጪታት ከባቢክሳብ መወዳእታ መጋቢት/መጀመርታ ያዝ ዝተረፈክፋል ህወሓት ንምድምሳስኢሳያስ ኣፈወርቂ ክሳብ 40 ሚእታዊ ካብ ሰራዊቱ ኣብትግራይ ኣስፊሩ ምህላዉ ይሕብሩ

ብዚ እዋንኣብ ብዙሕ ከባቢታት ትግራይ ወተሃደራዊግጥማት እናሓየለ ይመጽእ ኣሎወሰኽ ሰራዊት ኤርትራከፊላዊ ምኽንያት ክኸውን ከሎእቲ ካልእ ምኽንያት ከኣሰራዊት መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ምንቅስቓስ ከሎብህ.... ብዝግበረሉ ድብያታትን ኣብ ሓደስቲ ቦታታቱ ብዝውሰድ መጥቃዕቲታትን’ዩኣብ መወዳእታ መጋቢት2021፡ ንኣብነት ክልተ ናይ ክፍለ ሰራዊት 16 ተንቀሳቐስቲብሪጌዳት ካብቲ ንጡፍ ውግኣት ዘለዎ መታሕት ትግራይ ናብቢያራን ባድመን በጺሖምእዘን ክልተ ዓዲታት ኣብ መንጎክልቲኡ ሃገራት ካብ ዘሰሓሕባ ዝነበራየንክልል ትግራይንኤርትራ ከተረክበን ስለ ዘይደለየት ግን ክሳብ እዚ ዘሎኲናት ዝጅምር ኣብ ትሕቲ ኢትዮጵያ ጸኒሐንዋላ’ውን እቲዝተረፈ ሰራዊት ኤርትራብተመሳሳሊኣብ መንጎ ክልቲአንሃገራት ኣብ ዘሎ ዶብ ክሰፍር እንተ ደለየልክዕ ሕንጻጽንሕጋዊነትን ዶብ ገና ኣይተፈትሐን ዘሎ

ዘይተፈትሐ ዶባዊ ምስሕሓብ ኤርትራን ኢትዮጵያን

ድሕሪ ናይ 1998-2000 ዶባዊ ኲናት ኣብ መንጎ ኤርትራንኢትዮጵያንኣህጉራዊ ኮሚሽን ዶብ ኣብ መንጎ ክልቲአንሃገራት ዝነበረ ዶብ ክሕንጸጽ ውሳነ ኣሕሊፉ....ዝመርሖ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብመጀመርታ ነቲ ውሳነነጺጉዎቀጺሉ ድማ ኣብ ኣተገባብርኡ ዘተ ኪግበር ጠሊቡኢሳያስ ድማ ኩሉ ናይ ዘተ ፈተነታት ነጺጉኣብ ክንድኡብመሰረት ዝሓለፈ ውሳነ ኣህጉራዊ ኮሚሽንእቲ ዶብ ኣብባይታ ክሕንጸጽ ብትሪ ጸቒጡናይ’ቲ ዝሰዓበ ዓሰርተሽዱሽተ ናይ ኣይ ሰላም ኣይ ኲናት ዓመታት ዝኸበደ ጾር ከኣኤርትራ ተሰኪማቶ

ኣቢዪ ኣሕመድ ብ2018 ኣብ ስልጣን ምምጽኡንንውሳነኣህጉራዊ ኮሚሽን ብዘይ ቅድመኲነት ምቕባሉን ንኢሳያስኣፈወርቂሕነኡ ናይ ምፍዳይ ምቹእ ባይታ ፈጢሩሉነቲጸኒዑ ኣብ ዘመነ ስልጣን .... ዝጸቕጠሉ ዝነበረ ዶብኣብ ባይታ ናይ ምሕንጻጽ ጠለቡ ክንዲ ዝቕጽሎንዕኡ ንጎኒኣቐሚጡን ንጎረቤቱ ክልል ትግራይ ጎስዩንምስ ኣቢዪኣሕመድ ናይ ሓባር ውዲት ኣለሙ ናብ ናይ ሓድሕድ ርእሰከተማ ምዱብ ዑደታት ብምግባርምጥፋእ ....ቀዳማይ ናይ ሓባር ጉዳዮም ጌረሞ ወሲደሞ ብፍላይ ናይኤርትራ ፕረዚደንትኣብ ልዕሊ ኣብ ትግራይ ጥራይተወሲኑ ዝነበረ ጸላኢየይ ዝብሎ ... ውልቃዊ ሕነመታን ክፈዲ ንጥቕሚ ሃገሩ ኣብ ካልኣይ ደረጃ ሰሪዑዎ

ዋላ’ውን ምድምሳስ .... ነዞም ክልተ መራሕቲ ናይሞትን ህይወትን ጉዳይ እንተ ነብርጥቕሚ ኲናት ኣብምልክት ዝኣቱዩዋላ’ኳ ዘይተፈጸመ እንተ ኰነ ወያነተደምሲሱ ኢልና እንተ ደምዲምና ሎሚ ኣብ ዝሓሸ ኩነታትዲና ዘሎና? ካብዚ ኩሉ ህልቂትን ናይ ወለዶታት መቕዘፍትንውሑድ ክፍሊት ገለ ኣገባብ ማእከላይ ስምምዕ ወይ እንካ ተገይሩ እንተ ዝነብር ክሳብ ክንደይ ጠቓሚ ምዀነ? እዚሕቶታት’ዚ ነቲ ኣብ ካየድ ዘሎ ኲናት ማዕረ ተዋሳኣይዝዀነ ...ት’ውን ዝምልከት’ዩ

መደምደምታ

ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ዘሎ ጉዳይ ዶብ ገናኣይተፈትሐንዶብ ኣብ ባይታ እንተ ዘይተሓንጺጹን ጉዳይዶብ ሓንሳእን ንሓዋሩን እንተ ዘይተፈቲሑ ግጭት ኣብመንጎ ሃገራት ቀጻሊ ክነቱግ ይኽእል’ዩስለ ዝዀነ ከኣጉዳይ ዶብ ቀዳምነት/ቅድሚት ክምለስ ቀዋሚ ፍታሕክረክብንንኣሜሪካንሕብረት ኣውሮጳንሕብረት ኣፍሪካንሕቡራት ሃገራትን ኣገዳሲ’ዩ  ምፍታሕ ምስሕሓባት ኣብመንጎ ህሉዋት ይኹን ድሕሪ ሕጂ ንዝመ መንግስታትይኹን ካልኦት ተዋሳእቲ ክልቲኦም ሃገራት ኣዝዩ ልዑል’ዩከምዚ ንፕረዚደንት ኢሳያስ (ወይ ዝስዕቡ ናይ ክልቲኦምሃገራት መራሕቲ) ብክልቲኦም ወገናት ብሓባር ዝጸደቐንብንጹር ዝተለለየ ኣህጉራዊ ዶብ ንምስጋር መመኽኔታኣይህቦምን’ዩ ኣብዚ ህሉው ዶባዊ ምስሕሓብ ወይ ግጭትመግለጺ ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያብዘይ ሓባራዊስምምዕ ብንጹር ዝተሓንጸጸን ኣብ ባይታ ዝተመልከተንዶብትርጉም ኣይህልዎን’ዩብተመሳሳሊ’ውን ሕቶምትሕግጋዝ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ሃገራት

ለበዋታትና

መጀመርታህሉው ኲናት ትግራይ ብቕጽበት ከብቅዕተዓዋቲ ዘይብሉ ኲናት ጥራይ ዘይኰነስናብኡ ዘብጽሑሕቶታት’ውን ብዘተ ክፍትሑ ስለ ዝኽ ስለዚእዞምዝስዕቡ ሓሙሽተ ነጥቢታት ቀልጢፎም ክትግበሩ የድሊ

1. ሳልሳይ ኣካል ዝረጋገጽ ቅጽበታዊምሉእንዘይቅድመ-ኲነታዊን ምስሓብ ሰራዊት ኤርትራ ካብ ትግራይ
2. ብኣህጉራዊ ተዓዘብቲ ዝረጋገጽ ቅጽበታዊ ምቊራጽተጻብኦታት ምኽፋት መስመራት ሓገዝ ነቲ ብኲናትዝተጸልወ ከባቢታትን ምርግጋጽ ድሕነት ሲቪላዊ ህዝብንስደተኛታትን
3. ህጹጽ ምምልካት ዶባት ኤርትራን ኢትዮጵያን
4. ፖለቲካዊ ዘተ ኣብ ኩሎም መዳያት ናይቲ ግጭትእንኰላይ ኣብ ዝምድናታ ትግራይ ምስ ኤርትራ
5. ናጻ ምጽራይ ኩሎም ኣብ ትግራይ ተፈጺሞም ዝብሃሉገበናት ኲናትንገበናት ኣንጻር ሰብኣውነትን

ዛዕባ ነዚ ኣብ ምትግባር ከጋጥም ዝኽእል ጸገማትዘይጭበጡ ትጽቢታት የብልናንሪይ ናይቲ ግጭትህሉው ኪዳን ረብሓታትብኩሎም ዝግበር ደረጃ ዕቤትፖለቲካዊን ወተሃደራዊን ወፍሪታት (እንኰላይ መጠንንዓቐንን ወፍሪታቶም) ልዕሊ ኩሉ ድማ ህልኻዊ ባህሪይኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ምስሓብ ሰራዊት ኤርትራ ዘበርክቶምህሙን ተስፋ’ዩ እዚ እንተ ኮይኑ ከኣ ክኸውን ዝኽእልምርጫ ምቕጻል ናይዚ ኣሰቃቒ ኲናትኣብ ልዕሊ ሰላማዊህዝቢ ክስዕብ ምስ ዝኽእል ዝኽፍአ ስቓይን ዞባዊዘይምርግጋእን ጽልዋ ኲናት ትግራይኣብቲ ዞባ ዘሕደሮስምብራት ርኡይ ኰይኖ’ሎገና ከኣ ዝዓበየ ሓደጋየንጸላሉ’ሎ ኣህጉራዊ ማሕበረሰብ እዚ ግጭት’ዚ ክቕጽልከፍቅድ ኣይግባእንሰራዊት ኤርትራ ክስሕብ ኣብ ልዕሊክልቲኦምኣዲስ ኣበባን ኣስመራን ውሁድን ቀጻልንጸቕጢ ብናጻ ኣህጉራዊ ኣካል ዝረጋገጽ ቅጥዒታትዝትግበር ቅጽበታዊ ስጉምቲ ክወስድ ኣለዎ እዚ ኣወንታዊጸቕጢ ንሰላም’ምበር ምትእትታው ኣይኰነንክልቲኦምመንግስታትእቲ መልእኽቲ ጽኑዕን ንጹርን ምስ ዝኸውንከምዚ ዓይነት ጸቕጢታት ዘይስምዖም ከም ዘይኰኑ ንፈልጥኢና

Disclaimer | መተሓሳሰቢ

The views and opinions expressed in " ጽውጽዋይ ምስሓብ ኤርትራ ካብ ትግራይ፣ ግንከኣ፡ እቲ ዶብ ኣበይ ኢዩ? " are those of the author and do not necessarily reflect the official policy or position of Setit Media.

ኣብዚ " ጽውጽዋይ ምስሓብ ኤርትራ ካብ ትግራይ፣ ግንከኣ፡ እቲ ዶብ ኣበይ ኢዩ? " ዘርእስቱ  ጽሑፍ ተገሊጹ ዘሎ ርእይቶን ሓሳብን ናይቲ ጸሓፊ/ት እምበር መትከላትን መርገጽን ሰቲት ሜዲያ ዘንጸባርቕ ኣይኮነን።

Related Articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

twelve + seven =

Stay Connected

7,414FansLike
634FollowersFollow
17,500SubscribersSubscribe

From The Author

ኩነታትና 

0
ዓቅሊ ጽበት ውሽጥና፡ ንብሃረርታ ዝብህጎ ጽቡቅ ነገር ክሕዝ ጥራይ ዝመጣጠር ኣእዳው ድኣ እምበር፡ ነቲ ናብኡ ክበጽሕ ዝርገጽን፡ ዘይርገጽን ክርኢ ዝሕግዝ ብልሒ ክጥቀመሉ ኣይረኣይን። ነዚ...

NEWS:- ጥምረት ደምጺ ኤርትራውያን ኣብ ጀርመን ኣብ ዋዕላ ሃገራት ጉጁለ 7 (G7)ን ኣፍሪቃን ተሳቲፉ

0
ኤርትራዊ በርገሳዊ ማሕበር ኣብ ጀርመን፡ “ምሕያል ደሞክራሲ ኣብ ሃገራት ጉጁለ 7ን ኣፍሪቃን” ኣብ ትሕቲ  ዝብል ቴማ ኣብ ሃገረ ጀርመን ኣብ ዝተሰላሰለ ዋዕላ ተሳቲፉ። ኣብ ሃገረ...

HOME:- ኤርትራውያን ስደተኛታት፤ ግዳያት ዘይሕጋዊ ንግዲ ሰብ ከይኮኑ ይስጋእ

0
ውግእ ሓድሕድ ኢትዮጵያ ንስደተኛታት ኤርትራ ንዘይሕጋዊ ምስግጋር ደቂ ሰብ ከምዘቃለዖም ክኢላታት ውድብ ሕብራት ሃገራት ገሊጾም። ብሰንኪ እቲ ኣብ ሞንጎ ፈደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያን ዑጡቓት ክልል...

Latest Articles