Wednesday, February 21, 2024

ንኣቦይ ወልደኣብ ወልደማርያም ዘይኮነት ሃገር’ዶ ንዓና ክትከውን ?

ድሕሪ ናጽነት ፣ኣቦይ ወልደኣብን ኤርትራን,ሳልሳይ ክፋልን ናይ መወዳእታን!

ሰናይ ንባብ!

ኣቦይ ፣ ወልደኣብ ንኤርትራ ኩሉ ዘለዎም እዮም ሂቦማ። ምሂሮም፣ኣንቂሖም ፣ጎስጊሶም፣ተቃሊሶም፣መሪሖም ፣ንሞት ብዙሕ ግዜ ሰጊሮም ፣ሸምጊሎም ፣እግዝኣብሄር ከም ጸሎቶም ጌርሎም ፣ነታ ልዕሊ 50 ዓመታትን  ድሕሪ 37 ዓመታት ናይ ስደት ከርተት፡ ኣብ 1991 ናብ ሃገሮም ተመሊሶም። እታ ብዙሕ ሰብ ፣ዝዝክራ ምምላስ ኣቦይ ወልደኣብ ኣብ ምዕርፎ ነፈርቲ ኣስመራ ተደፊኦም ሓመድ ዓዶም እናተሳለሙ ዝተሳእልዋ’ያ።

እሳ’ያ እታ ሃገራዊ ፍቅሮም ናብ መንእሰያት ክትሰግር ዝድለ ዝነበረ። ከይተሓለልካ ንመሰል፡ሓርነትን ናጽነትን ምቅላስ። መወዳእትኡ፡ ዝኽፍለ መስዋእቲ ከፊልካ ከምትዕወት ምፍላጥ።

FB IMG 1611876742083

1 ናጽነትን ኣቦይ ወልደኣብን፣መሪሕነት ህ.ግን

ሓርበኛ ፣ኣቦይ ወልደኣብ ወልደማርያም ፣ ንመጀመርያ ግዜ ኣብ ሂወቶም፣ዝሳዕስዑላን፣ብሓጎስ ዝተሰራሰሩላን ማዓልቲ ፣እቲ መዋእል ዝተቃለስሉ ንናጽነት ክውን ኮይኑ ምስ ሰምዑ እዩ ዝነበረ። ካብ ኣሜርካ ፣ነቲ ናይ ናጽነት ሓጎስ ክካፈልዎ፣ኣብ ኤርትራ ክህልዉ ፣እኳ ዝግባእ እንተነበረ፡ ኮነ ተባሂሉ ኣደናጉዮሞ ። ድሕሪ ሰለስተ ወርሒ እዮም ኣምጺኦሞም።ን37 ዓመታት ካብ ህዝብምን ሃገሮምን ዝተፈለዩ፣ሓርበኛ ተቃላሳይ ፣ነገራት ምስ ወለዶታት፣ክቀያየር ከምዝኽእል፣ብዙሕ ዝፈልጦም ክህሉ ከምዘይክእል ኣይሰሓትዎን።

መራሕቲ ህ.ግ ንናይ ኣቦይ ወልደኣብ ምምላስ ንዓዶም፣ንእሽተይ ሸፈነ ሂቦም፣ብዓሊሰይድ ዓብደላ እዮም ተቀቢሎሞም። ኣብ ብድሕሪኡ ዝነበረ ጽምብል ዝክሪ ናይ ቀደም ተቃለስቲ’ውን፣ብጭሉቅ ሓሊፉ። ሸፈነ ከይረኸበ።

ኣብ 1995፡ ኣቦይ ወልደኣብ፣ነታ ብዛዕባ ነብሶም ዝጽሕፍዋ ዝነበሩ መጽሓፎም ከየሕተምዋ፡ ካብዛ ዓለም ብሞት ተፈልዮም። ኣብዛ መሬት ዓዶም፣ድሕሪ 37 ዓመት ስደቶም ተመሊሶም ምስ ብዙሕ ሰብ ናፍቆቶም ኣውጺኦምን የዕሊሎምን።

ካብ መራሕቲ ህ.ግ ብዙሕ ገጽ ዘርኣዮም ዘይምንባሩ፣ብዓቢኡ ፣መራሒኦም ኢሰያስ ሓንቲ ግዜ ጥራይ ከምዝበጽሖም እዩ ኣብቲ መጽሓፍ ሰፊሩ ዘሎ። ብሓፈሽኡ ኣይደልዩን፡ እምበር ኣብ ካልእ ሃገር እንተዝኸውን፣ይትረፍ ዶ ባዕሎም ዝጸሓፍዎ፣ካብ ኣፎም ዘርጠብጠብ ዝበለ ኣኪብካ እኳ መጽሓፍቲ ምተጻሕፈ።

ፑሽኪን ፣እንታይ ገባራይ ምኻኑን፣ወዲ መን ምኻኑን ዘይፍለጥ፣ሓወልቲ እናተሱርሕ’ውን፣ንዝኽሮም ሓወልቲ ክስረሓሎም፡ ኤርትራ ክትሕበነሎም፣ዝግብኦም ጅግና ሰላም እዮም ኔሮም። ግን ኣይተገብረን። ከም ውጽኢቱ ካኣ ድሕሪ ናጽነት ዝተወልዱ፣ንኣቦይ ወልደኣብ ዝፈልጥዎምን ዛንትኦም ዝፈልጡን ዳርጋ ውሑዳት እዮም።

ኣቦይ ወልደኣብን ቤተክርስቲያ’ኖምን (ፕሮተስታንት )

ኣብ ናይ ፕሮተስታን ቤተክርስትያን፣ምስ ኣቦና ተላ ባይሩን ካልኦትን ሓያል ናይ ፖለቲካ ክርክር ኔርዎም። ኣቦይ ወልደኣብ ብሰንኪ ፖለቲካዊ መርገጺኦም ንናጽነት ኤርትራ ምሕላሞምን፣ ተነጽሎ ኣጋጢምዎም። ደቆም ከምዘይማሃሩ፣ኣበርክቶ ከምዘይገበሩ ፣ክሒዳቶምን ነጺላቶምን ። ምናልባት ንኣንባባይ ርዱእ ክኸውን፣ቀደም ፖለቲካ ኤርትራ ኣበይ  ከምዝተበላሸወ ዘተንብህ እዩ። ፖለቲካ ፣ዝበዝሕ ግዜ ፣በቶም ምሁራት፣ናይ ዓለም ኣፍልጦ ዝለዎም፣ከምዝእንምፈት ርዱእ ሓሲብና፣ኤርትራ ኸኣ ምሁራታ ዝበዝሑ ፣ኣብዛ ዙርያ ቤተክርስቲያን እዮም ኔሮም። እሶምከኣ ፣እዮም እቶም ቀንዲ ወሰንቲ ኔሮም። ካልእ ሳዓቢ እምበር ወሳኒ ኣይነበረን። እዛ በተክርስትያን፣ዘዕበየቶምን ካልኦትን፣ንበዓል ኣቦይ ወልደኣብ ብንኡሶም ዝሰምዕዎም ዝነበሩን፣ ንናጽነት ክጋደሉ ወጺኦም፣ሽግ ሓርነትን፣ናጽነትን ተሰኪሞም ተቃሊሶም፣ተሰዊኦምን ሰንኪሎምን።

ዓስቢ እዚ ኹሉ ከኣ ፣ዎዮ ደኣ ኣፍሪሶሞ እምበር ናጽነትሲ፣ንቡር ህዝቢ ኤርትራ ክመልስ እዩ ዝግባእ ዝነበረ። ሃብታም ሃገር ሒዝና ክንስደድ ይግባእ ኣይነበረን።

ካልእ ኣቦይ ወልደኣብ ፣ጅግና ሰላም እዮም ፣ዘበለትኒ ፣ነቶም ቀደም ኣብ መጀመርያ ሓምሳታት ዘሳጎግዎም ዝነበሩ ደቂ ቤተክርስትያ ዝመላለሱላ ዝነበሩ ፣ብሕድገት ምዕራቆም እዩ።

ድሕሪ ኣብ  ቤተክርስትያኖም ዝገበርዎ  መደረ ፣ንኹሎም ሓሓኒቆም ስዒሞሞምን ብምሕረት ተዓሪቆምን።ዕዉት ኮይንካ መጺኻ  ክትፈርዶም  ዝብል ሕልና ኣይነበሮምን።ብፍላይ ንሓደ፣ካብቶም ቀንዲ  ዙሳጎጉዎም፣ኣብቲ ቤተክርስቲያን ስለዘይረአይዎ፣ሓቲቶምሉ። ኣብ ገዛ ኣሪጎም፣ደቂሶም   ከምዘለዉ፣ስለዝተነገሮም ፡ ልዕሊ ትጽቢት ኩሉ ሰብ ፣ኣብ ገዝኦም ከይዶም፣ሓቂፎም ከምዝሰዓምዎምን ፣ምስክር ተዋሂቡ ኣሎ። እዛ ኣእምሮ ኣቦይ ወልደኣብ ፣ኣብ ምሉእ ህዝቢ ኤርትራ ፣ለባማትን ምሁራትን ክትህሉ ንጽዓር፣ንምሕረትን ንውፈር። ጀጋኑ ሰላም ነፍሪ፣መድሕና ንሶም’ዮም።

3 ሓድሽ ወለዶ፣ካብ ታሪኽ ኣቦይ ወልደኣብ እንታይ ይመሃር ?

እዚ ወለዶታት፣ቅድሚ ናጽነትን ድሕሪ ናጽነትን፣ካብ ኣቦይ ወልደኣብ ክመሃሮ ዝግባእ ነገር ተልዩ ፣ተወፋይነት’ዩ። ትውፊት ኣብ ዕላማ፣ኣብ እምነት፣ኣብ ቅንዕና ፣ነቲ ጸልማት እዩ ዝበሃል ሰጊርካ ምርኣይ ፣ክገብር እዩ፣ ክከውን እዩ ምባል። ብዙሕ ሰብ ፣ክርእያ ፣ኢለ ዝጸሓፍክዋ፣ግን ሰብ ልቢ ዘይብለላ ዘሎ፣ ኣቦይ ወልደኣብ፣ወዲ 18 ዓመት እዮም ትምህርቲ ጀሚሮም።

መምህር፣ጋዜጠኛ፣ተቃላሳይ፣ጻሓፊ፡ እሙን ናይ ሃይማኖቶም ን ሕብረተሰቦም ኣኽባርን ኮይኖም ዝተረፈ ዕድሚኦም ወዲኦሞ። ልዕሊ ኹሉ ኸኣ ምሕረት ዝህቡ፣ንዝበደልዎም ይቅረ ዝብሉ ክቡር ኣቦ። ነዚኹሉ ክርድኡ ዝሓገዞም ግን ምምሃሮም እዩ። እዞም ኣብ ስደት ኣብ መጀመርያ ዕስራታት ተሰዲድኩም ዘለኹም፣መንእሰያት  ኤርትራ፣ትምህርቲ ክሳብ ክንደይ ከምዝቅይር ክትርድኡን፣ኣብ ትምህርቲ ወፍሪ ከተካይዱን ይምዕደኩም። ግዜ ወሲድኩም ተመሃሩ፣ነብስኹምን ህዝብኹምን ከተድሕኑ፣ግዜኹም ኣብ ዘይረብሕ ኣይተባኽኑ። መን ይፈልጥ ንስኹም ትኾኑ መድሕን እዛ ሃገርን  ህዝብን። ዘለኹሞ ስደት ፣ጸጋታት ኣለዎ፣ዓቅሊ ጌርኩም ፈትሽዎ።

ኣብ መወዳእታ 

ኣብ ቀብሮም ፣መዳፍዕ እናተኮሱ፣ንሰነዳት ዝኽሮም ፣ካብ መንበሪ ቤቶም ወሲዶም ፣ዝሰወሩ  ህግደፍ ንምታይ ዕላማ?

ኣቦይ ወልደኣብ ፣ጸሓፋይ እዮም። ብዛዕባ ጉዕዞ ሂወቶም ይጽሕፉ ፣ከይ ሞቱ ክውድእዋ ከምዝጓየዩን፣ነቲ ኣብ ቤቶም ከይዱ፣ዝሓተቶም እንግሊዛዊ ጋዜጠኛ  ነጊሮሞ’ዮም።ዳርጋ ዝወድእዋ ምኻኖም’ውን ምስክርነት ኣሎ።ክትሕተም ኣይረአናን። ርእየያ ዝብል’ውን ኣይሰማዕናን። እሞ እቲ ሰነዳቶም ደኣ ኣበይ ኣተወ ዝብል ሰብ የልቦን ድዩ? ድሕሪዚ  ዝኾነ ኣቦይ ወልድኣብ ፣በዓልቲ ቤቶም’ውን ኣርኪበን ። እቲ ዝነኣሰ ወዶም ፣ ታኣምራት ወልደኣብ፣ካብ ገድሊ መጺኡ፣ድሕሪ ሞት ስድርኡ፣ስደት ሰፊሩ። እቶም ዝቀደሙ’ውን ፣እቶም ዝተረፉ’ውን ደቂ ኣቦይ ወልደኣብ ፣ኣብ ስደት እዮም ኔሮም፣ኣይተመልሱን። እዚ’ዩ ነኣቦይ ወልደኣብ ዘይኮነት ሃገር ዶ ንዓና ክትከውን ዘብለኒ ዘሎ።

ብሕጂ’ውን ፣ህዝቢ ኤርትራ ፣ጀጋንኡ ከኽብርን ክዕቅብን ተዘይክኢሉ፡ ትርጉም ዘለዎ  ናብራ ክነብር ኣይኮነን።

እዞም ልሉያት  ሰባት እዮም ራእንን ምስልን ኤርትራን ክኾኑ ዝግባእ። ኣብ ኤርትራ ብስም  ኣቦይ ወልደኣብን ብጾቱን፣ዩኒቨርስቲታት፣ሆስፒታላት፣ዓበይቲ ናይ ንግዲ ማእከላት ክስራሕን ፣ብኣስማቶም ክጽወዕን ምተገበአ። ጅግና ተዘይኣኽቢርካን ዘኪርካን ደኣ፣ጅግና ንምኻን ዝቀዳደሙ ካበይ ክመጹ።

 ሰላም ዕረፍ ኣቦይ ወልደኣብ ወልደማርያም። ከማኻ ክትወልድ ከይደቀሰት ትሓድር ሃገር ይፍጠረልና።

ተፈጸመ።

Related Articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

18 − 1 =

Stay Connected

7,416FansLike
635FollowersFollow
18,800SubscribersSubscribe

Latest Articles