ቀዳም 30 መስከረም 2023 | 2:05 ቅ.ቀ

OPINION:- ናጽነት ንሕና ንጠልቦን ነስተማቕሮን ድኣ እምበር ኤርትራ ትሓቶ ሕቶ ኣይኮነን !!!!

እዚ ዕለት እዚ ኣብ ሃገርና ሓደ መቀይሮ እተራእየሉ ዕለት ኢዩ ። እቲ ንብዙሕ ዓመታት ብሓያላን ተጓዕጺጹ ሕቶታቱን ድሌታቱን ሰማዒ ስኢኑ ዋንነቱ ተሓሪምዎ መፍቶ ዘዝጠንከረ ናይ ደገ ሓይሊ ኮይኑ ዝነበረ ህዝቢ ዋንነት ቤቱ ንዓለም ዘረጋገጸሉ ዕለት ኢዩ ።

ዋላ እካ ኣብዚ እዋን እዚ ውን ብውሽጣዊ ሓይሊ ናይቲ ሃገር ኣብ ተመሳሳሊ ጸበባን ሽግርን ተጸሚዱ ዝርከብ ህዝቢ እንተኾነ በዚ ዕለት እዚ ግን ካብቲ ብዙሕ ዘናደዮን ተሪሩ ዝተቃለሰሉን ዝነበረ ሓደ ዋንነት ሃገረ ኤርትራ ብምንባሩ ብዝደልዮ መልሲ ሕትኡ እተረኽበሉ ዕለት ኢዩ።

ሕቶ ዋንነት እዛ ሃገር እዚኣ ዘነጸረ ኤርትራ ከም ሃገር ዘስመረ ዕለት ክሳብ ዝኾነ እዚ ሓቂ እዚ ኣማራጺ ዘሕትት ኣይኮነን ።

ልክዕ ኢዩ ብዙሕ ሓሳባት ክፍጠር ንቡር እኮ እንተኾነ ነዚ ከም መበገስን መወከስን ክሳብ ዘይወሰደ ዝኾነ ሓሳብ ክፈርስ ግድን ይኸውን ።

ሎሚ ብዝወረደና ዘሎ ከቢድ ስቃይ ህግደፍ ዝተጫናነቀ ኣእምሮ ኣብ ዕሙር ዕግርግርን ዝተባታተነ ሓሳባትን ኣትዩ ሸነኸይ ሸነኽካ ዝብሃሃሎ ከይኣክል ብዙሕ ካብ ክውንነት ዝረሓቁ ሓሳባት ክነፍሱ ካብ ምስማዕን ውን ኣየዕረፍናን ። ንደልዮ ስለ ዝተሓረመና ኣብ ክንዲ ጽዒርካ ትደልዮ ምዕታር በንጸርጹሮት ዝመሉቕ ሃበስ ቀደስ ትግርኛታት ንገለ ኣእምርኡ ጠምዚዙ ኩርኡ ኣብ ጥርዚ ኣብጺሑ ከም ህጻን ደጊሙ ንዘልዕሎ ኣብ ምድርባይ ዝኣተወ ውሑድ ኣይኮነን ።

ሃገርን ናጽነትን ምሕደራን ብዝተሓናፈጸ ኣረዳድኣ እና ተደርበየ ኣብ ኣእዛን መንእሰይ ክዘኑ ይውዕሉ ምህላዎም ኢዩ ።

እዚ ዕለት እዚ ብመዓልቲ ናጽነት ክግለጽን ክባዓልን ውን ልሙድ ናይ 27 ዓመት ዝውቱር ተርእዮ ኢዩ ።እሞ ብሓቂኸ ኣብ ኤርትራ ናጽነት ተራእየሉ ዕለትን ግዜ ኣሎዶ ? ናጽነት ማለትከ ዓመታዊ ጥራይ ክዝከር ዘለዎ በዓል ዶ ይኸውን ? ወይስ መዓልታዊ ሰባት ከንጻባርቅዎን ክጥቀምሉን ዝግብኦም ኣካል ማሕበራዊ ሂወት ደቂ ሰብ ኢዩ ?

ንድሕሪት እንተድኣ ተመሊስና ሰባት ኣብቲ ዝሓለፈ መጀመርታ ተስዓታት ኮይኖም ንኤርትራ በብዘለዎም ባህጊ ኣብ ኣእምርኦም ክስእልዋ ድኣ እምበር ክርእያ ዘኽእል ድሩት ዓቅሚ ኣፈጣጥራ ኢዩ ዘለዎም ።

ህዝቢ በቲ ዝነበረ እዋናዊ ኩነታት ልቡ ብሓጎስን ደስታን መሊኡ ነቲ ንዓመታት ብሃንቀውታ ዝጽበዮ ዝነበረ ሰላም ክወርድ ደቁ ሓቁፉ ብርግኣት ክነብረሉ ዘኽእል ኣጋጣሚ ብምኽሳቱ ጽምኡ ከርዊ ኣፍ ልቡ እና ሃረመ ናጽነት ክዝምር ካብ ሕጉስ ክጋዋሕ ትጽበዮ ኢዩ ። በቲ ዝተዓትረ መሬታዊ ዓወታት ሕጉስ ቁልፉ ይርስዕ ዝዓይነቱ ኣካይዳ ዝተራእዮ ህዝቢ ግን ሎሚ ዋንነት ጎቦን ኩርባን እምበር ናጽነት ርሑቅ ከም ዘላ ከነስተውዕል ንሎሚ ጽቡቅ ጌርካ ምርኣያን ምግላጻን እኹል ኢዩ ።

ሎሚ ንህሉው ኩነታት ሃገርና እንተ ድኣ ተዓዚብናዮ ጽቡቅ ከተውጽእ ወይ ክትርኢ ማለት ዘይሕሰብ ኢዩ ።

ባህጊ ህዝብን ወሪድዎ ዘሎ ኣደራዕን ናይ ሰማይን ምድርን ፍልልይ ክንሱ ግን ሎሚ ብተደጋጋሚ እቲ ህዝቢ ንዘየስተንፍሶ እቲ ዘሎ ሓይሊ ውን ንዘየፍቅዶ ናጽነት ዝብል ዓመታዊ ኣፋዊ ናይ ሓባር ብዓል ክብዓል ክትርኢ ዘድልዮ ዝዘንግዐን ጥቅሙ ዝጠፍኦን ኮይኑ ኢኻ ትረኽቦ ።

ነዚ ብፍጥነቱ ኣሰምባድን ኣሸቃልን ዝኾነ ጽንተት ሕብረተሰብና እና ረኣኻ ካልእ ዝጸበቀ ተጸበቀ ዝተኻሕለ ተተኻሕለ ነታ ሃገር ፍጹም ምልክዑነት ክህብ ዘኽእል ኣይኮነን ።ሎሚ እታ ውልዶ ወይ ሕንጦ እናበልና ነማኻንየላ ሃገርና ውልዶ መንእሰይ ዘይነብረላ ስኦላዊት ጫካ ገበትን ዓመጽትን ኮይና ዘዝተወልደ መዋጽኦ ክፍሕር እግሩ ናብ ዝመርሖ ከምልጥ እንርእያ ዘለና ሃገር ኢያ ። ዜጋታታ ኣብ ፈቀድኡ ክቆስሉን ክመቱን ናይ መዓልታዊ መርድእ እትቅበል ፍልይቲ መኽዘን ጭኩናት ኮይና ኢያ ትርከብ ።

እዚ ኤርትራ ሒዛቶ ዘላ ምስሊ ንነፍሲ ወከፍ ኣካል እዚ ሕብረተሰብ እዚ ስዉር ኣይኮነን ።ሎሚ ዋላ ውን ዓቀን ገበናት ስለ ዝፈላለ ዝያዳ ተሓታትነት ዝወስድ ኣካል እንተሃለወ በዚ ወሪዱ ዘሎ ክስተት ግን ነፍሲ ወከፍ ኣካል እዚ ሕብረተሰብ ብድኽመታት ገዛእ ነብሱ ብምኻኑ ንውሽጡ ክፍረድን ነብሱ ክሓትትን ግድን ይኸውን ።

ኣተኩሩ ንዝጥምትን ኣስፊሑ ንዝሓስብን ብልክዕ ዜጋዊ ሓላፍነት ንዝስምዖ ዘበለ እዚ ቁሉዕ ብርሰት ምኻኑ ምግላጹ ውን ኣየድልን ። ሎሚ ብህልኽን ኣሽካዕላልን እንተዘይኮይኑ ጽቡቅ ኤርትራ ርኢኻ ከንብብ ኣይኮነን ጽቡቅ መጻኢ ክትሓልም ውን ኣብ ዘሸግር ከቢድ ዕንወት ዜጋታት ኣትያ ዕቡር መጻእን ፍጹም ውድቀትን ኢዮም ሸሚሞማ ዘለዉ ።

ሓንቲ ሃገር ብዕቃበ ህዝባ ድኣ እምበር ብትምክሕቲ ውልቀሰባትን ውሕሉል ፖሮፖጋንዳ ውልቀ መላኽን ቀጻልነት ወለዶታታ ኣይተውሕስን ኢያ ።

ሎሚ እዚ ቅሉዕ ፍልሰት ዜጋታት እዚ እና ረኣኻን እናሰማዕካን ኣብ ባይታ ንዘየለ ኣኣብ ጽባሕ ናጽነት ምዝማር ትርጉም ናጽነት ደምሲስካ ሰባት ንህሉው ስቃዮም ተለማሚዶም ንናጽነት ብኣፎም ከድምጽዎ እምበር ክነብርዎ ዝተኾነኑ ዜጋታት ክፈርዩ ካብ ምርኣይ ሓሊፉ ካልእ ቁኑዕ ዕዮ ክህልዎ ዘይሕሰብ ኢዩ ።

ሎሚ ናጽነት እንተ ድኣ ኢልና ምስ ህሉው ሂወት ኤርትራውያን ዘራኽብ ወይ ዘተኣሳስር ወላ ሓደ የብሉን ። ሂወት ኤርትራውያን ካብ ዜቤታዊ መግዛእቲ ሓሊፉ ብካልእ ቃል ኮቶ ክግለጽ ኣይክእልን ኢዩ ኣይግባእን ውን ።
ሎሚ ብሓይሊ ብረት ተዓግቱ መዋጽኦ ዝሰኣነ ድኣ እምበር ጥዒምዎ ኣብ ሃገርና ዘጣጥሐ ሰብ የለን ።

ንጹር ምኽንያት መሰደዲናን ኣብ ፈቀድኡ መዝረዊናን ከቢድ ዘይውዳእ ባርነታዊ ምሕደራ ኢዩ ። እዚ ፍጹም ክንርስዖን ክንድቅሰሉን እካ ኣይግባእን ።

ስለዚ ናጽነት ምስ ምሕደራ ደቂ ሰባት ድኣ እምበር ምስ ምውናን ቅርጺ መሬትን እንታይነቱ ምምልኻትን ዘታሓሕዝ ኣይህልዎን ።ናጽነት ንሕና ድኣ እምበር መሬት ዝጠልቦ ሕቶ ኣይኮነን ። ናጽነት ኤርትራውያን ዝሓትዎ ድኣ እምበር ኤርትራ ትሓቶ ሕቶ ኣይኮነን ::

ኩቡራት

ናጽነት ማለት ነዊሕ ከይከድና ገዛእ ነብስኻ ባዕልኻ ምውናን ገዛእ ነብስኻ ምምሳልን ኢዩ ።እዚ ድማ ሎሚ ኣብ ኤርትራ ከቢድ ዘፍርድ ገበን ኢዩ ።

ህላወ ናጽነት ኣብ ስምምዕን ውዑልን ቅዋማዊ ምሕደራ እዩ ዝፍጠር ። ብህላወ ቅዋማዊ ምሕደራ ማዕርነት ዜጋታት ኣረጋጋጊጹ ሕድሕድ ክናበብሉ ዝኽእሉ ባይታን ናጽነትን የእንግድ ። ስለዚ ናጽነት ክብዓል ክብሪ ሰብ ክልዕል ብሕግን ስርዓትን ዝመሓደር ሃገር ምትካል ጥራይ ኢዩ ።

ካብዚ ሓሊፉ ሎሚ ኣብ ባይታ ንዘየለ ናጽነት ምብዓል ማለት መሰረታዊ ሕቶና ሕቶ ናጽነት ሰባት ምኻኑ ምርሳዕ ኢዩ። ናጽነት ምብዓል ማለት ምስዳድና ዘይምኽንያታዊ ምኻኑ ምእማን ኢዩ ። ናጽነት ምብዓል ማለት ኣሕዋትና ንባርነት ምፍራድ ማለት ኢዩ ። ናጽነት ምብዓል ማለት ብሕግን ስርዓትን ዝቅየድ ምሕደራ ከም ዘለካ ምእማን ኢዩ ። ናጽነት ምብዓል ማለት ሕቶኻ ዝስመዐሉ ባይታ ከም ዘሎ ምእማን ኢዩ ። ናጽነት ምብዓል ማለት ናጻ ናይ ምዝራብን ምስራሕን መሰልካ ሕሉው ምኻኑ ምእማን ኢዩ ። ናጽነት ምብዓል ማለት ናይ ፖለቲካ እሱራትና ግቡእ ፍርዲ ምውሳዶም ምእማን ኢዩ ። ናጽነት ምብዓል ማለት ምእሳር ጋዜጠኛታት ሃገርና ምኽንያታዊ ምኻኑ ምእማን ኢዩ ። ናጽነት ምብዓል ማለት ጋዜጣታት ሃገርና ብጥፉኣተን ህላወአን ምእማን ኢዩ ። ናጽነት ምብዓል ማለት ሞቱ ዝተነገረካ ቅዋም ኣብዘየለ ብትንሳኤኡ ምእማን ኢዩ። ብሕጽር ዝበለ ሎሚ ናጽነት ምብዓል ማለት ኣካይዳን ኣማራርሓን እቲ ስርዓት ቅኑዕ ምህላዉ ምስክርነትካ ምሃብ ማለት ኢዩ ። እዚ ማለት ድማ ባዕልኻ ኣንጻር ረብሓኻን ድሌትካን ምስራሕ ኢዩ ።

ስለዚ እዚ ዕለት እዚ ኣብ ሃገርና ሓደ ካብቶም ንመዋእል ክዝከሩን ክኽበሩን ዘለዎም ከቢድ ጻዕርን ብዙሕ ሂወትን ዝሓተተ ዕለት እኮ እንተኾነ በቲ ልክዕ ዝዓተሮን ዝጨበጦን ዓወታት ድኣ እምበር ብዝመስለና ክግለጽ ኣይግባእን ::

እዚ ዕለት እዚ ሓደ ካብቲ ሰባት ምስ ብዙሕ ማሕለኻታት ዝደልይዎ ከምዝበጽሑን ንዋንነቶም ከምዝስየፉን ዝምህር :ዘናቃቅሕ : ዘኹርዕ ኮታ ውሽጣዊ ሓይልን ሞራልን ዝዕድል ሓደ ዓቢ ናይ መቀይሮ ዕለትን ታሪኽ ወሎዶታትን እዩ ::

ርዝነትን ክብርን እዚ ዕለት እዚ ንውሽጥኻ ክትርእን ዋንነት ተሰሚዑካ ዝተረፈ ክትምልእን ዝደፍእ ረዚን ሓላፍነት ዘሰክም ዕለት ድኣ እምበር ነቲ ንደልዮ ከምዘሎ ብናጽነት ምንባቡ ንኽብሪ እቲ ዝተጻዕሮን ዝተኸፍሎን ኣይገልጾን እዩ ::

ስለዚ እዚ ዕለት እዚ ብውልቅና ይኹን ብሓባር ብሓበን ይብዓል :: ብናጽነት ግን ኣይገለጽ :: ናጽነት ንደልዮ እምበር ሎሚ ዘለናን ዝሓዝናዮን ኣይኮነን :: እዚ ዕለት እዚ በቲ ዝዓተሮን ክህልወናን ተጻዕሮን ርኡይ ዘምጽኦ ናይ ዋንነት ልዑላውነትን ዓወታት ይገለጽ ::

Disclaimer | መተሓሳሰቢ

The views and opinions expressed in " ናጽነት ንሕና ንጠልቦን ነስተማቕሮን ድኣ እምበር ኤርትራ ትሓቶ ሕቶ ኣይኮነን !!!! " are those of the author and do not necessarily reflect the official policy or position of Setit Media.

ኣብዚ " ናጽነት ንሕና ንጠልቦን ነስተማቕሮን ድኣ እምበር ኤርትራ ትሓቶ ሕቶ ኣይኮነን !!!! " ዘርእስቱ  ጽሑፍ ተገሊጹ ዘሎ ርእይቶን ሓሳብን ናይቲ ጸሓፊ/ት እምበር መትከላትን መርገጽን ሰቲት ሜዲያ ዘንጸባርቕ ኣይኮነን።

መውሃቢ ርእይቶ

ርእይቶ ኣብዚ
ስምኩም ኣብዚ

four + nineteen =

ተዛማዲ ጽሑፍ

ጽሑፋት ኣሰናዳኢ

ዜናታት ሰቲት