Wednesday, February 21, 2024

ኲናት ባህላዊ ጸወታና ኢዩ

እቲ ብኣርባዕተ ማኣዝን ንዝሽፍን መጉልሒ ድምጺ ኣሰንዩ ኲናት ባህላዊ ጸወታና’ዩ ብምባል ህዝቢ ኣተሲኡ ንኲናት ዘምረሐ ወተሃደራዊ ትካል ህዝቢ ራሕሪሑ ካብቲ ከምዝኽእሎ ክምከሐሉ ዝጸንሐ ጸወታ ብምፍርጣጥ ተኣልዩ ኣሎ። (ዘየማጉት)
እቲ ንሕና ንስዕር ዝብል ብደርፍታት ከይተረፈ ክቃነ ዝጸንሐ ሃዳዲ ትምክሕትታት ዲያስፖራን ገልጠምጠሙን ውን ንገለ ዜጋታትና እወ ትስዕሩ ኣብ ዝብል ከቢድ ስነኣእምራዊ ጸቅጥታት ኣውዲቁ ብጽኑዕ ብምእሳር ክጎቶም ድሕሪ ምጽናሕ ምስ ግዜ ደሃዩ ሃጢሙ ኣሎ ። (እቲ ተሪፉ ዘሎ ስዕረት ከቢድዎ ንዝሞተ ጅግና እና በለ ክሳለ ዝመረጸ ጥራይ ኢዩ ።)
እቲ ሎሚ ዘሎ ህሉው ኩነታት ብፍላይ ድማ ብትግረዎት ነቲ ኣቀድም ኣቢሉ ሰማዒ ስኢኑ ዝጸንሐ ድምጽታትና ዝመሳሰል ድምጺ’ዩ ክነዝዕ ዝርአ ዘሎ ። ሻነይ !!!! ከምዚ ምስ ረኣየ እንዱ ደራፋይ ኣብ ሞንጎ ደርፉ ሕጂ ግርም ዝብል ተወሰኽቲ ቃላት ዝደጋግም።
ዛዕባይ ንዝነበረ ዓወታት ይኹን ውድቀታት ናይቲ ኣብ ሞንጎ እዞም ሓያላን ሓይልታት እዚኦም ተፈጥረ ኩነታት ንምግላጽ ተበገሰ ኣይኮነን ።
ዛዕባይ ንዘሎ ተርእዮታት ኣብ ግምት ዘእተወ ብሓሳባዊ ቅልስ ተመርሐ ውልቃዊ ጽሑፍ ኢዩ ።
ትግራይ ፡ካብቲ ዝጸንሐቶ ምሕደራዊ ስርዓት ተበቲኻ ዝሰዓረ ክገዝኣ ትጽበ ሳዕሪ ዘይብላ መሮር ኮይና ተሪፋ ኣላ። ትግራይ ኣብዚ እዋን እዚ ብነበርታ ማለት ትግረዎት መዓልታዊ ከም ጋህነም እሳት ክትግለጽ ንርኣ ዘለና ክልል ኢያ ።ዋላ’ካ እቲ ሎሚ ንኢትዮጵያ ዝገዝእ ዘሎ ሓይሊ ግዝኣተይ ክመልስ’የ ብምባል ምስ ካብቶም ኣቀድም ኣቢሎም ጸወታ ጀሚሮም ኣብ ጸወታ ተሳዕሩ ገረዝም ናይ ዘተ ምይይጥ ኣብ ምክያድ ተጸሚዱ ግዝኣቱ ክመልስ ይፈታትን እንተሃለወ ፡ ነቲ ኣብ ውሽጢ ትግራይ ተፈጢሩ ዘሎ ማሕበራውን ፡ ፖለቲካውን፡ ቁጠባውን ቅልውላው ብምርግጋእ ንኣብ ርእሲ ትግሮዎት ዘሎ ትጽቢትን ድሌታትን ክምልስ ዝኽእል ትሕስቶ ዝሓዘ ፖለቲካዊ ኣካይዳ ክሳብ ዘይኮነ ነቲ ጎንጺ ክድጉል ድኣ እምበር ከጥፍእ ዝኽእል ሓይሊ ኣይኮነን።
እቲ ሎሚ ኣብ ኢትዮጵያ ካብቲ ዝጸንሐ ዝሓሸ ዝመስል ተፈጢሩ ዘሎ ሰላም ሓይሊ ኣሕጺርካን ደኺምካን ዝተኣትወ ድኣእምበር መልሲ ናይቲ መበገሲ ግጭት ተረኺቡ ተበጽሐ ሰላም ኣይኮነን ።
ኣብዚ ጉዳይ’ዚ ኢትዮጵያ ከቢድ ቃልሲ ከተሕልፍ ኢያ።ኢትዮጵያ ግደ ኣደ ክትጻወት ክትፍትን ከላ ትግራይ ድማ እቲ ዝቅረብ ማኣዲ ከይትመውት ድኣእምበር ክትጸግብ ኣይክትበልዖን ኢያ ።
ደም ዝኸፈለ ብመጠኑ ናብ ዝደልዮ ኣብ ምጽጋዕ ‘ዩ ዝድበስ ። ትግራይ ትደልዮ ድማ ካልእ ኢዩ።
ሕቶ ትግራይ መልሱ ኣብ ጉዳይ ፖለቲካ ኢትዮጵያ ክርከብ ይኹን ክፍታሕ ዘለዎ ተኽእሎ ኣብቂዑ ኢዩ ። እዚ እቲ ዝጸንሐ ኩነታት ዝምስክሮ ሓቂ ኢዩ ።
እቲ ካብዚ ስዒቡ ዝመጽእ ሕቶ ፡ነዚ ጉዳይ’ዚ ድኣ መን ይፍትሓዮ ዝብል ኢዩ ።
ኣብ ትግራይ ማለት ትግረዎት ካብ ነዊሕ እዋን ኢትዮጵያውያን ኣብ ምምሳል ምስ ጥቅምን ዓቕምን ክተሓዛዝ ዝርአ ጽምዶ ድኣእምበር ውሁድ ናይ እንታይነት ኣቃውማን ኣካይዳን ዕላማ ዝሓዘ ኮይኑ ክትሪኦ ብዘኽእል ኣይረኣይን ። ዓንቀጽ 39
ስለዚ ትግራይ ኣብ ኢትዮጵያ ኩሉ ግዜ ነቃዕ እምኒ ኢያ።
እቲ ደጊምካ ዝመጽእ ሕቶ እሞ’ኸ ድኣ ፡ ጉዳይ ትግራይ ዝብል ኢዩ ።
ትግራይ ኣብዚ ዝሓለፈ ሳላሳ ዓመት ማለት ኣብ እዋነ ህውሓት ፡ ዋላ እካ ድሌታታ ክትበጽሖ ዘኽእል ዓቅሚ ኣይንበራ ድኣእምበር ፡ድሌታ ክትገልጽን ትደልዮ ክትበጽሕን ኢድካ ሰዲድካ ካብ ምምንጥጣር ኣየዕየፈትን ። ኣብዚ ግን ዋላ እካ ዓቅሚ ተሕጸረ ድሌት ክብጻሕ ወይ ክስማዕ ብዝኽእል ድምጺ ክዛውን ግን ዕድል ረኺቡ ኢዩ ።
እዚ ኩዉን ንምግባር ካብ ተጎታቲ ኮንካ ኣማራጺ ምጽባይ ምርጫ ዘይህብ ጋሳ ናይቲ እኩብ ዘሎ ሓይሊ ኮንካ ብምእታው ጉዳይካ ምፍታሕ ይሓይሽ ተባሂሉ ተሓስበ መደምደምታ ንምብጻሕ ኤርትራ ንምፍንጣሕ ካብ ብብሄር ዝውደቡ ብኣውራጃ ዝጉጀሉ ብታሪኽ ዝቀርሓኑን ተነጸሉን ኣሪኻ ብምሓዝ ኣቃውማ ፈጢርካ ቦታ ክትሓዝ ተፈቲኑስ ኣይሰለጠን ።እቲ እንኮ ዝሰለጠ እቲ ህውሓት ዘይምስላ ብምሓዝ ካልእ ኮይና ክትረአ ዝፈነወቶ ፕሮፖጋንዳን ዝነዝሐቶ መርዝን ዕዉትን ጎዳእን ምንባሩ ኢዩ ።
ኣብዚ ብዙሕ ሰብ በሊዓን ብዙሕ ሰብ ኣኽሲራትናን ኢያ ።ልዕሊ ኩሉ ድማ እቲ ሓጹር ዘየንጥር ኣታሓሳስባ ብምዕዳል ኣብ ሓጺር ግዜ እልቢ ዘይብሉ ሕብረተሰባ ክትበልዕን ከተብልዕን ኢያ ተራእያ ።
ስለዚ እዚ ብምርኣይ ጉዳይ ትግራይ ብትግረዎት ክፍታሕ ዘለዎ ተኽእሎ ውን ጸቢብ’ዩ ዘብል መደምደምታ ኢዩ ዝወስድ ።
ናብ ኣቀድም ኣቢሉ ዝጸንሐ ጽሑፈይ ክምለስ ።
ድሌት ትግረዎት ፍሉጥ ኢዩ ። እቲ ተፈተነ ኣካይዳ ብኣንነት ኣቲኻ እምኒ ኩርናዕ ኮንካ ናይ ምቅላስ ሓይሊ ምሓዝ ድኣእምበር ነቲ ምስቲ መንደቅ ናይ ምጽንባር ድሌት ኣብ ሕቶ ምልክት ዘእቱ ኣይኮነን ።ሕቶ ትግረዎት ንኣንነት ድኣ እምበር ናበይ ዝብል ምሉስ ኢዩ።
ስለዚ እቲ ድሌት ፍሉጥ ኢዩ። ጉዳይ ትግራይ ኣብ ኢድ እቶም ጉዳዮም ዘይፈትሑ ኤርትራውያን ዝወደቀ ጉዳይ ኢዩ ። ኤርትራውያን ከመይ ይሪእዎ ድማ ምስ ግዜ ዝርአ ክኸውን ኢዩ ።
ሕሉፍ ታሪኽ ብዕምቆት ምስ ንግንዘብ ኤርትራ ንትግራይ ከተሳልያ ካብ ትርአ ነዊሕ እዋን ኢዩ ኮይኑ ። ዋላ እካ ሎሚ ብብዙሕ ኣፉ ዝሃቦ ደፋር በንጻሩ ክገልጽ ተተራእየ እቲ ዛንታ ግን ነቲ ዝረኣናዮን ዘርከብናሉን ሓዊስካ እቲ ሓቂ እዚ ምኻኑ ኢዩ ።
ትማል !
ንትግራይ ንዝነበራ ቁጠባዊ ቅልውላውን ፖለቲካዊ ጸቅጥታትን ጸግዕን ኣያን ኮይኑ ዘታኣናግዳ ሕብረተሰብ ኤርትራ ኢዩ ። ንትግራይ ብዘይ ኤርትራ ሂወት ክህልዋ ዘለዎ ተኽእሎ ከቢድ ምኻኑ ብምግላጽ ፖለቲካዊ ኣቃውማ ክሰርዕን ከማዓራርን ዝፈተነ ሕብረተሰብ ኤርትራ ኢዩ ። ሓደ ትግረዋይ ኤርትራ ኣትዩ ብዘይ ዝኾነ ይኹን ተጽዕኖ ቅድሚ ናብ ካንብን ማዓስከራትን ምዝርዑ ከም ኣካል ሕብረተሰብ ኤርትራ ዕለታዊ እንጀርኡ ከናዲ ዘኽእል ማሕበራዊ ውሕስነት ዝህብ ኣካይዳ ተኸተለ ሕብረተሰብ ኤርትራ ኢዩ ።ሓደ ትግረዋይ ኤርትራ ኣትዩ ንኣካይዳን ባህልን ስርዓትን ሕብረተሰብ ኤርትራ ብምኽታል ምስ ዝጎዓዝ ማዕረኦም ዘማቅል ዕድል ብምፍጣር ንእንታይነቶም ዝሕወሰሉ ኣካይዳ ዘጣጥሐ ሕብረተሰብ ሕብረተሰብ ኤርትራ ኢዩ ።
ስለዚ ካብ ዓምን ቅድሚ ዓምን ኣትሒዝካ ክሳብ ሎሚ ፍታሕን መፍትሕን ፖለቲካዊ ስትራተጂ ትግራይ ኩሉ ግዜ ኣብ ኤርትራን ኤርትራውያንን ርእሰ ከተማ ኣስመራን ተሓጽረ ኢዩ።
ሎሚ ንኤርትራውያን ምስ ውሽጣዊ ኣደረዖም ከመይ ይርእይዎ’ዩ እቲ ሕቶ።

Related Articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

15 − 7 =

Stay Connected

7,416FansLike
635FollowersFollow
18,800SubscribersSubscribe

Latest Articles